Youth Combine Service Ah Sapna

Tulsa khuapi sungah om Zomi/Kawlmi pawl tuamtuam pan in Khangno te hanciamna tawh Youth Combine Service Dec 5,2015 nitak 7:00pm pan in Full Gospel Biak Inn ah ki nei dinghi.Tua sungah Pawlpi,Biakna,beh leh phung,minam deidan lo in Khazihsung ah sanggam unau i hih manin suakta tak in Pasian Minphat khawm ziahziah ding hihang.

Pasian ongpiak Lasiam na te leh Talent tuamtuam te tawh Pasian kiphat khawmziahziah ding a,Tulsa Zomi khangthak sungah Lasiam isanggam te in zong Pasianpiak aw te tawh Pasian minphat nala ong saziahziah ding uhhi. Tua bek tham lo in Laamtuamtuam tawh zong Pasian minphat na ki neiding a hih manin akhual atual a om khazih sungah U Leh Nau akua makhempeuh in kilungtuak in Pasian minphat khawmziahziah dingin kong zawn uhhi.

Online Pan ongki khawmnuam te ading in Live in Youtube ah ki enthei ding hi.

Website ah :http://www.fgatulsa.org/live-tv/

Youtube ah :https://www.youtube.com/watch?v=xQiTrwalar0

Theihsak na :Youtube pan Live in ki khah ding ahihmanin FGATulsa Live Stream App ah ki en theilo dinghi.Website ah ong hawh zaw un ciin ong thum ung.

FGATulsa Media

Add your comment

Your email address will not be published.