Who is Mother?—NU ih cih kua hiam?

Who is Mother?—NU ih cih kua hiam?- By:Rev.Vung Za Niang

Hebrew pau in “AME”, “Ah-May”-“ The bond of the family”-“ Inn sung a lenkip,a thakhauh sak nu.”

A kitam te a khuituah,a ki khen te agawm tuah,a ki tawng te a lemtuah,inn sung a lenkip nu.

NU te mah in inn sung nuam sak in lenkip zo pen hi.

Sia nu ih thu dot na: M tawh ki pan in mal guh pha in huup thei bang a hia?

 

Magnet- M A G N E T –Siik huup.

Mother—M O T H E R —NU –Siik huup bang a ei te it na tawh hong huup NU a hi hi.

 

M = Many things she gives.—Tampi a pia khia nu.

O = Others, live for others — Mi aa ding in a nungta nu.

T = Tears for children ——– Tate aa ding in khitui a luang nu.

H = Heart for Love ———- It na lungtang a nei nu.

E = Eyes to see —————- A ki sam te a mu thei den nu.

R = Right to do and say.——-Pau khuan sep khuan a nei nu.

Dotna khat: Banghang in naugeek khat nu khut tung pan lakhia leeng kap ahi

tam? [ Dawn-na a nuai ah]           Screen Shot 2015-05-10 at 3.29.41 PM

1. Nu’gimnam thei hi.

2. Nu’khut thei.

3. Nu’meel [maitang]thei.

4. Nu’awging thei.

5. Nu’puakdaan thei.

6. Nu’kheging thei.

7. Nu’nawizu limna thei.

Naupang te lungdam na leh lungsim puak zia:

1. Nu’vak na ah zuih mah lungdam pen.

2. Nu’ inn a, om mah nuam sa pen.

3. Nu inn a, a na om mah lungdam pen.

4. Nu’ mehhuan mah limsa pen.

5. Nu’ lama, pute inn hawh mah nuam pen.

6. Nu’thunget sak mah lawh cing pen.

7. Nu’ tangthu gen mah zaknop pen.

8. Nu’thugen mah ki um pen.

9. Nu’ aanglum mah muanhuai pen.

10. Nu’ meel mah hoih pen.

Ih Kum tawh kizui in lungsim puakzia:

1. Kum 8 phakteh—-ka nu in na kheempeuh hihthei cih um.

2. Kum 12 phawkteh—-ka nu in na kheem peuh thei khol saam kei.

3. Kum 14 phakteh—ka nu in bang mah theih nei kei.

4. Kum 16 phakteh—ka nu in thu naktheih kei lua zen.

5. Kum 18 phakteh—ka nu bel ki man na meel om kei mai.

6. Kum –25phak teh—ka nu in hoh thei kha sawp in the aw’

7. Kum –35 phakteh—Hi thu ih khensat ma in, ih Nu dong dih ni”

8. Kum –45 phakteh –ih nu om hi leh a bang ci ngaihsut tam maw?

9. Kum –55 phak teh –ih nu ih dotnop tam keei e,a man lah ih hopih hang za meel non kei.

10. Kum—65 phakteh– ih nu om lai hen la, thu tampi kikum hiat-hiat thei zen leng utmah sing maw.

Nu te tung a pasian piak theih nate:

Pa te in, theih theih na [5-senses] nam 5 nei hi. Nu te in nam bang zah hiam nei hi.

Mit muhna,Bil tawh zaakna,Lei tawh limsak na,nak tawh namzaak na,khut tawh lawnna,cih te banah:

1. A ta geek a gil a kial teh thei hi, a nawi zu phuul khia hi..

2. A ta aw a hih leh hih lo thei,nau pang a kap aw tam pi lak ah.

3. A ta a ci nat teh thei, a nawi gui na sa hi.

4. A ta te lungnop loh na a neih teh thei, lungsim ah ki langh.

5. A ta te gamtat zia a man loh teh thei,a hopih na pan thei.

NU a kikheek thei diam?

[Nu in tate a itna a kikheel ngei loh mah bangin,Nu zong kikheek thei lo.

eg. England Prince Charles leh Princess Diana ten ta pasal William leh Harry nei uh a,1996 kum

in nupa ki khenna bawl uh hi.

1997 kum in Lady Diana car accident in si a, a ta ten a zak ciangun a pa kiangah a gen leh, a

Pa in ka zi hi non kei, kei tawh ki sai non kei a cih ciang in, a ta pasal 2 te in, a pa kiang ah “Na zi a

hih nonloh hang ko ka Nu uh hi” ci a hih manin a pa in, a tate’ Nu aluang vui sak hi. A sivui ni in

Tv pan Live in a kipat pan, tawpdong ka en hi. A taten a Nu uh a itna a lak na, thupi ka samah

mah hi. A pa in zong a tate lungkim na a zuih na,ka muh ciang in thu pi ka sa mah mah hi.

Zi kheel om kha mah in teh, ih pian na Nu bel ki kheel thei lo cih ih theih ding ki sam hi.

Tulsa khua ah inn saap daan:[kha khat aai ]

1. One bed room–Inn khan khat bek [ —$ 450.00

2. Electric bill – mei bill ———————$ 100.00

3. Waterbill —-Tui bill ———————–$ 50.00

4. Food ———-An lei na———————-$ 150.00

5. General ——A neng neng —————–$ 50.00

6. Car & Insurance — —————-$ 150.00

7. Health—cidam nang zato/zatui ——-$ 50.00

–One month—Kha khat— Total —$1000.00

Ten months-kha 10 –Total—$ 10000.00 [ Ten thousand dollar]

Nu a telkhial te a ding, lungngaih huai thu te:

1. Leitung inn saap kha 10 ai, tuul sawm khat a hih leh,

Na NU gil sungah na om kaal 40= kha 10-sung inn saapman -$ 10000.00 [ tuul sawm khat ]

Na suak na zato bill –——————— ——————————$ 5000.00 [ tuul nga ]

Cidam in na suak ni dong sum bei zah—Total——–$ 15000.00 [ tuulsawm leh tuul nga]

Leitung ah mi hing in na suak khiat ni dong Nu tungah,na leiba—-tuul sawm leh tuul nga ahi hi.

Nu tel khial in, Nu’ it na thei lo in, it lo in mu dah na hih zenzen leh hih lei ba te na loh khin hiam?

Nang le nang ki dong in la, loh khin mah ing na cih leh, na ut bang bang in na khensat in.

Kum khat ih phak ciang dong NU te hong kep na:

1. Nau kep man—1 hour=$5, –24 x 5=120 hi leh,

Nau kep man ——- 1day= 120, —365 x 120 =43800—kum khat———– $ 43800.00

Nu tung ih lei bat pen ki tuat zo lo a hih man in tuat non kei ni, Nu tung a ih bat lei ba kheem

peuh lai in ciamteh ni in, a file min in, “ HONG KI NGEN LO LEI BA “ ci ni.

Sai pi khat in zawhgeu khat kawl lukhu khuh leh zawh ngeu in a khuh kik zo diam?

May 10,2015 Nute ni Thuhilh na pan ki la kik

Video tawh ennuam te ading in hih anuai a link ah ki en thei hi

http://www.fgatulsa.org/video/nu-ih-cih-kua-hiam-by-rev-vung-za-niang/

1 comment

Add your comment

Your email address will not be published.