Siamah Dai Nem leh FGATulsa Media Te holimna

2,942
Published on March 6, 2016 by
Tag

1 comment

  • Hang Lian Sing 3 years ago

    Christian inn kuan or non Christian lei nun tat hun tom kal khual zin na ah a ki tang sam pen thu mi pi ten i zui zo tek nang thu nget na tawh kal suak tek leng cih kong han thawn nuam pha pen hi. Sia mah Dai Nem zong ci dam leh khan sau na thu pha , i biak Pasian in hong piak sak ta hen.Milwaukee,WI pan Singpu. TBA sang nau pang .

    Reply

Add your comment

Your email address will not be published.