Tag: Pastor Vung Niang

Zi leh Nu’manpha te ih piandang zia te: Rev.Vung Za Niang

      Paunak 19:14, Inn leh neihsate in Pate tung pan in a kiluah hi a, Zipil a hih leh Topa bek in hong pia thei hi. Paunak 31: 10, Zi hoih in suangmanpha sang in manpha zawpek a,a hi zongin zi hoih ngah ding haksa mahmah hi. 1. A mah muanhuai hi. Pau […]

Read More

Samsiatna Koipan Hong Pai Hiam? : Rev. Vung Za Niang

Where Do Curses Originate From?  April 8, 2018 Bible Study  

Read More

FGATulsa Pawlpi Kum 10 Cin Pawi Ki Bawl

FGATulsa Pawlpi Oct 15,2017 Ni-In Pawlpi kipat zawh kum 10 cin(TinJubilee) Topa tungah lungdam kohpawi nuamtak in ki bawl thei hi.Hih hun sungah Kawlgam pan leh USA State tuamtuam pan in zong siate pawlkhat in zong ong uap thei uhhi.Pawlpi kum 10 cinni inzong Pawlpi sungah Pasian Nasem sia te Pahtawi na zong ki neithei […]

Read More

MOTHER’S DAY – MAY 14, 2017 [ NUTE’ NI ]

NUTE’ ni hong pian khiat na thu. 1908 kum may kha ni 10 ni in Anna Jarvis in a pian na nu a phawk na leh a pahtawi na tawh a patkhiat hi a,1914 kum may kha ni 9 ni US congrees thukhensat na tawhPresident Woodrow Wilson in kumsim in may kha nipi nih na […]

Read More

FATHERS’DAY—- PA TE’ NI By: Rev.Vung Za Niang

Who is father? Pa ih cih kua hiam? [ Na mit kha ah bang lim a mu hiam?] Late 103:13- Pa in a tate a hehpih bang in, Topa in a mah a zahtak te hehpih hi. Ka neulai in kapa in a khut tawh honglen in,a pai na mun kheempeuh ah kei hong tonpih […]

Read More