Sia Job Thawngno in FGATulsa ah Hunzang ding

Khazihsung ah itleh ngaih belteng,

Ongtung ding Oct 30,2015 Friday nitak nai 7:00pm-10:00pm leh Nov 1,2015 Sunday Zohun biakpiak na 10:00-1:00pm dong Kawlgampan ong zinpak ahi Zomisung ah Pasian mizat Rev.Job Thawngno in hun ongzang ding ahih manin,khazih sungah kongit uleh nau akua ma khempeuh Pasian thungai khawm ding in ibiak Zeisu mintawh kong zawn uhhi.Leitung mun tuamtuam a omte ading in Live in zong ki khah ding hi a zongin nipini USA ah nai khat ki leh khinsak kik ding ahih manin nidang sang in nai khat zekai zaw ding ongsuak kik hi.Lemloh na leh dotnop a omkhak leh website tung a email,FB te pan ki zomthei hi.Lungdam.

sia job thawngno

Add your comment

Your email address will not be published.