Pum Khat Suahna

Mopawi sapna lai i   ngah ciangin “Arnau a  kingai hi gige maw?” i   cih pawlkhat om thei hi. Arnau tua lai hong hawmkhiat ma kum bangzah kha bangzah hiam khat lai-in a  lungsim uh pumkhat suak khin a, pumkhat a suahna uh Pasian’mai le mite maiah mopawi tawh hong lakkhia uh ahi hi.

Tua mah bangin mi khat tui a kiphum ciangin”Amah zong piangthak ahi ve maw” i  cih kimkhat om thei hi. Zogamah khanlawhna hong tun lai-in tui  a  kiphumte a  tamzaw pen Nute pate in “Nungak ta, tangval ta na hih teh tui  kiphum in. Siapa’n tua teng tua teng hong dong incin tua bang tua bangin dawng in” a kici pawlkhat om thei dingin ka um hi. Lai Siangtho gen tui  kiphumna  pen Topa Zeisu, gumpa le Topa dingin a san khit, Zeisu tawh  pumkhat a  suak khinte tui  kiphumna a gen ahi hi.

Cilesa lamah pumkhat suahna a  om mah bangin Kha sungah pum khat suahna (Efe.5:31-32)  om hi. Pawlpinam tampi om a, “Zeisu in Topa hi” cih a sang pawlpi pen Khazih’pawlpi hi a, “Zeisu in Topa hi” cih a sang late Anti Khazih’ pawlpi ahi hi (!Jn.  2:22,4:2-3). Khazih’pawlpi sungah i om leh lungdamhuai hi.  Mi pawlkhat leuleu pawlpi sungah a om tawh lungkimin Zeisu tawh pumkhat suahna pen ngaihsutin nei lo uh hi.

Pianthakna thu kigengen ahihmanin mi pawlkhat in pianthakna thu thei mahmah uh a, ahih hangin piang thak lo uh hi. Pawlkhat pen Zeisu tawhpumkhat a suak nai lopi a suak khin akisa honpi khat om dingin ka um hi.Pumkhatsuahna

Gupkhiatna pen theih hun om a,   neih hun om hi. AZBC in Apr.12-17,’11 sung cialpi a bawlnaah  Pa Thang Za Kang, kum 69 (Health Officer,Retd) piangthak hi. Zeisu tawh pumkhat a suahna 17-7-11 ni FGA Zohunah teci hong pang a, tha kingah mahmah hi. Zeisu tawh pumkhat a suakten Zeisu tawh a  kimuhna thu a  gen ding   thu tampi nei hi (lJn.5:10-11).   Teci pan ding bangmah na neih kei leh kisitpha lecin Zeisu tawh pumkhat a suak nai lo hi thei mai tak! Tapa a  nei mi in nuntakna nei hi. Tapa a  nei lo mi in nuntakna a a nei kei hi (lJn.5:12).

Tuhun  ciangin  Lai Siangtho siam pawlkhatten thu  kankan uh a, Israelten San tuipi a kantanna, nungak siangtho sung pan Topa Zeisu hong suahna le nalamdang a  bawlte sang zo lo mawk uh hi. PawlkhatLai  Siangtho sang kahkahin Ph  D a  zawh ciangin “Pasian om kei” peuh ci mawk uh hi. Lai Siangtho pilna sangpi i  neih loh hangin i theih sunsun sih upin i nuntak• pih pen Pasian lungdam hi (Jn.20:29).

Kha sungah pumkhat suahnathu a tomin:

Adan hangin leitungmi khem peuh mawh nei ihi a, mawhna thaman sihna a thuak ding ihi hi. Sisan kibua loin mawhna kimaisakna a om kei hi(Rom.3:23-24, Hb.9:22). Topa Zeisu in leitung mite sih tang dingin sihna hong thuak a, i   mawhnate a maisak nadingin a sisanhong luang khiasakhi. Hih dinmunah mi tampi kitung a, tua in hmqnopna le khamuanna hong pia zo nai lo hi.

Inn  100 a  pha khuaneu khatadingin kumpi in cikhum tawi 100 le bawngnawi bung 100 a khua Kanteng tun khin hi. Hausapa’n tangko sawlin “Cikhum tawi khat le bawngnawi bung khat tek Kantengah hong thoh un”ciin kitangko hi. Kantengah a va thoh ten ngah a, a thoh late a innah ki-aa na puak lo hi. Topa Zeisu in leitung mi khempeuh hong tankhia khin a, kei ading hi cl-in i  aituam lak theih leh tua in lungnopna le kha muanna hong pia thei bek hi.

Topa Zeisu leitungmi  khem peuh tang dingin hong si hi, i  dh fai teng  leitungmi tulzakhat a  phak leh Topa Zeisu seh tulzakhatin kisehsuaha, seh khat a ngah tawh kibang hi. Mawh neinu mawh neipa hi’ng cih i san theih ding thupi  mahmah hi. A tatsiate sangin i  hoihzawk pen hoih a, ahi zongin Topa Zesu a  kihel kei leh tua in vantung hong tun zo tuan lo hi. Mi khat i  hawmthawh hangin ei zong mun khat veve ah i  thanemna om hi.

A thupipenah:  mawh nei mi hi’ng cih i  kitel khit ciangin mawhna’ thaman sihna a thuak ding hi takpi ing, kei sih tang dingin Topa Zeisu in sihna hong thuak ahih manin a suakta hi ta ing ci-in theihna tawh hi nawn loin na lungtang taktak  tawh  na san ni ciangin Zeisu tawh pumkhat a suak, apiangthak na hi a, tua in lungnopna le I khamuannahong pia ding hi. Hih pumkhat suahna thu laigil a telsiam dinginTopa’n thupha hong pia ta hen.

Sr:Zangkong Awging #August/2011

Add your comment

Your email address will not be published.