Pa.Lian Go Khup @ Khup Kang tawh anunung pen hungel na

Kawlgam sungom Mal Suangzang khua pan USA gam Tulsa khuapi, teng Pa.Lian Go Khup @Khupkang (Pa.Thang Kho En<UNmin)in upmawh lohpi in April 6,2016 ni nitaknai 2:00PM in Tulsa khuapi sung a om St. Francis zatopi panin abawlpa kiangah ah ongciahsan hi.Ong nusiat laitak kum 37 bekpha panhi.

Pa.Lian Go Khup pen,Pu Pau Lian Khup leh Pi Cindo Niang (Naulak)Malsuangzang te sungpan 6.4.1979 kum in nasuak hi.U Nau Pasal 4 leh Numei 4 pha uhhi.Nu.Ning Deih Vung tawh kiteng in tapasal 3 leh tanu khat nei uhhi.

Apu.Khai Khaw Lian in aphuah la

A.Kawi tawh lungtup saumang nunnuam tuangki sang e,Ka tu Lian Lam Tuang sang e

B.Sian sinthu meibang zinlai in gawh zatam tamin gualkhup ing e,Katu Lian Go Khup sange

Pa.Khupkang tawh na nunung pen Biakpiakkho/Hunzat khopna April 8,2016 ni-nitak 2:00pm-4:30pm sungteng

Fitzgerald Southwood Colonial Chapel ah  12919618_10207532261637403_1779441010793501237_n

3612 East 91st Streert South

Tulsa,Ok 74137

kinei dinghi.

Pa.Khupkang in ummawh lohlaitak in Abawlpa Papasian kiang ongzuatsan man in pawlpi mi akuamah peuh zong ki khua ngai mahmah hi.Anusiat azi ata te leh innkuanpih te tungah hehnemsiampa kha siangtho in onghehnep sak ta hen.

 

Add your comment

Your email address will not be published.