NU Te Ni

1. Lei tung mihing khat in nuntakna nam nih(2) nei aa, tua nuntakna te pen sisan luan/sisan buak na pan bek aa ong piang a hi hi.tua nuntakna nam nih(2) te in

(a)Vantung gam tawntung khapumpi nuntakna hi aa, tua penTopa ZEISU sisan hang bek tawh a ki ngah nuntakna a hi hi.Vantung leitung ah tua Topa ZEISU sisan sang a manpha zaw sisan dang omlo hi.

(b)Leitung gam tawl khat sung tak sa pumpi nuntakna hi aa, tuapen i pian na tun NU sisan hang bek tawh a ki ngah nuntakna a hi hi.Leitung mihing te sung ah tua tun NU sisan sang a man pha zaw sisandang om lo hi.

2. Leitung mihing te ama pumpi sang aa ong it zaw nih(2) om aa tuate in Topa ZEISU leh i pian na tun NU te a hi hi.

(a)Topa ZEISU in leitung mihing te ong itluat manin vantunggam nopsakna khempeuh nusia in leitung ah mihing te thuakding gimna khempeuh ongthuak aa calvary mual singlamteh tung ah leitung mite mawhna tang in sihna ong thuak hi. Vantung leitung ah tua Topa ZEISU itna sanga lian zaw itna dang omlo hi.

(b)Nupi naupaai(gaai) khat lam a pai na ah suangzum khat suikha aa muktu dektak in a omciang nu ka nau(ka ta) ci in a gilsung aa om ata lawng masa hi, a ta bangmah ci lo a theih teh a suangzum suihkhakna a khepi liamma pan a luang khia sisan a khut tawh humin kem panhi.Leitung mihing te sungah tua tun NU itna sang a lianzaw itna dangom lo hi.

3. Leitung mite i ki lawh i kisap na min a hi pian na PI leh PU pianpih U leh NAU leh NI leh GANG cih te thum leh li bang i neithei aa I pian na NU leh PA pen khattuak bek omin midang te tawh a kilo khawm thei lo Pasian tuam bawl min a hi hi.Leitung mihing te i kilawh na min khempeuh lak ah i pianna tun NU min sang a ngaih /a khum zaw min dang omlo hi.

4. NU aw ci aa nasap teh ongdawng thei lai ding a nung ta NU a nei laite in napian na tun NU pahtawi in lungdamsak inla na itna ngaihna te lakin, tel sakin tua hi leh Pasian in nangngah ding aa, na NU tung a koih thupha te nang leh na suan nakhak te tungah hong luang ding hi, i sapteh ongdawng thei nawn lo a si sa NU a nei te dahin lungneu keini NU

a sih hang NU a piangsak pa Pasian silo in, nungta tawntung hi, tua ahih manin na NU mintawh meigong tagah te,ci mawh genthei te leh Pasian nasem te tung na NU na it nazah zah tawh THUPHA bawl in tua hi

leh Pasian in nangngah ding aa, na NU tung a koih thu pha te nang leh nasuan nakhak te tungah hong luangding hi.

5. Na pian na tun NU a nuntak sungin lungdam sak,nuamsak aa nanuihsak leh lungdam na,nuamna leh nuihna tawh nuamsa in na nungta ding aa, lungkham sak,dahsak aa, nakahsak leh lungkham na dah naleh kahna tawh genthei in nanungta ding hi.

I pian na tun NU a zahtak siam,a pahtawi siam,a itsiam thei ding in hihlai a simkha mimal kim i biak Pasian in thu pha hong pia kimciat tahen.

Pa Sing

FGA ,Tulsa

April 27,2016

Add your comment

Your email address will not be published.