Mopawi Lungdampih na

Kaptel khuami Pa.Tual Za Lang leh Nu.Am Khan Ning te sungpiang unau sagih lakpan anga na Tg.Cin Sian Kam @ Kamta leh Tualmu Khuami Pa.Kham Gin Mang leh Nu.Niang Gin Mang te sungpiang unau guklakpan alina Lia.Pau Hoih Cing @ Hoihnute Pasian mai leh mite mai ah Siangtho kiten na(Pumkhatsuahna) Tuni March 21,2015 ni-in Full Gospel Assembly Tulsa Biak inn ah pawlpi kem ahi Rev.Dr.Dam Suan Mung in thupa piak na leh pumkhatsuah na picing tak in pia hi.

Mopa kamta pen,alungduai citak athu nuammahmah mi khat hi-in FGATulsa pawlpi ah ahih theih zaha,mapang khat ahihi.Monu Hoihnu zong alungduai leh acitak Pasian azahtak mahmah khat hi-in kawlpi,Malaysia leh Atlanta(USA) ah Sunday school lam ah ahih theih zah a,mapang khat ahihi.

Hih Mopawi ah Pawlpi kem ahi Rev.Pau Khan Mung in hunuk semin,nitak nai 6:00pm Satlian ciangin hun te kipan pah in,hihpawi pi sung ah alungdam pih khualpan tualpan,nupa thak te a it angai mitampi tak in onguap thei uhhi.Hih mopawi sungah FGATulsa Youth te leh Zomi sungah lasiam minthang ahi,Zogam Bawi Niang,Suihlun leh Biak Tung te in lungdampihna late ongsa in siam kisa thei mahmah hi.Siapa thu gen te zong mipi te in zaknop kisa mahmah in,tha ki ngah mahmah tekhi.Inntek thugen na Pa Ciapau in ong nei thei-in,Cakemoh atna zong Pa.Go Thang te nupa in ong neihpih khit teh hunman lungdam kohna leh Annek thunget na Pawlpi kem ahi Rev.Vung Za Niang in Topa tung lungdam kohna ong neihi.

Hih pawipi hang a,agim atawl te,sumleh pai tha leh ngal tawh ong huh mimal kim tung leh,itna lak a,ong uap aneupen pan alianpen dong in na vekpi tung vuah lungdamna lianpi kong ko uhhi.Nupa thak te zong Topa’n thupha ongpiak sakin,tulehta tampi tawi-in innkuannuam nupa te leh mite etteh huai nupa te onghisak ta hen.”Topa’n agawmsa mite kuamah in khen keita hen”Amen.

IMG_8630 - Copy

Add your comment

Your email address will not be published.