FATHERS’DAY—- PA TE’ NI By: Rev.Vung Za Niang

Who is father? Pa ih cih kua hiam? [ Na mit kha ah bang lim a mu hiam?]

Late 103:13- Pa in a tate a hehpih bang in, Topa in a mah a zahtak te hehpih hi.

Ka neulai in kapa in a khut tawh honglen in,a pai na mun kheempeuh ah kei hong tonpih hi.[ kei ma tang thu tom no khat gen nuam ing]

        Ka pian a ki pan cidam lo in ka zawng khal na hang in ka pa in kei hong don den

fgatulsa

hi.Ka khe vei lam hoih lo in,na den a hih man in ka pa in hong heh pih mah mah in zan in ka ih mut thei dong hong khoi in hong ngak hi.ka pa hong it na leh hong heh pih na

pen ka neu lai pan in ka thei hi.

A pa a langpan Absalom tangthu tom.[2 Samuel-14:25-27, 15:1-7, 18:1-9, 18:33]

           Absalom pen kum pi David tapa te sung ah khat hi a,a melhoih a khe pi pan a luzang

            dong pauban na om lo,a Sam hoih in kumsim in meet in shekel zanih gih ci hi.

  • A pa kumpi David lang pan in Israel mi te lungsim zo ngawp hi.
  • David in keimah nong khualna un, tangvalpa Absalom hong dawm mahmah un aci hi.
  • David nasem te in Absalom tuak kha uh hi.
  • Absalom in a la tung ah tuang a tawsaw lian pi hiang pha nuai khat ah a la pai in a
  • lutang tawsaw lak ah awk a, a ma nuai ah a om la a pai suak lai tak in, van leh lei kikal
  • ah a mah a ki khai in ki nusia hi.A mah ki that in si hi.
  • A pa David in kam tai te kiangah tangval pa Absalom a hoihhoih hiam?ci dong hi.

         Tua ciangin kumpi pa lungsim nakpi sukha a,kulh kong pi tung a inn dei sungah pai to

         in kap hi, a pai kawm in awging pha tawh awngin

           “Aw ka tapa Absalom, ka tapa, ka tapa Absalom! Nang matang in kei sizaw taleng”

\Aw Absalom, ka tapa, ka tapa! a ci hi.

              David in a it mah mah a tapa in, a langpan hang in, a it na kiam tuan lo hi.]

  • Ih ki pil sak na mun santak mah in ei te hong buai sak kik cih ki mu thei hi.
  • Tate in pate it ih kisak hang in, PA’it na in hong zo zaw tawn tung hi.

[Nu-in agil sung ah hongpua a,Pa- in akhuak sungah hong pua hi.]

Sia Mah Niang Te Innkuan

FATHER=PA- ih a khiatna te:

       F   =   faithful – A thuman pa.[zi leh tate tung thuman pa, zo vaphual limtawh kiciamteh te]

       A   =  Advocator –       Hong thuum sak pa.[Pasian kiang thuumsak thupha hong ngetsak ]

       T   =   Teacher     — Thu hong hilh pa. –[Ih lamkhialh loh nang in lampi man hong lak pa]

       H  =   Heartfelt   -Hong deih sak pa.-[ Ih lauloh ding, leitung ih zawh ding hong deih sak.

       E   =  Example  —–Limhoih hong lak pa. [A nuntakzia, et-teh ding limhoih honglak pa.]

        R  =  Right to say/do.–Pau/sep thu nei pa.[Thupha piak khuan leh thu khensat khuan nei]

  Piancil 27:28-   [Isaac in a tapa Jacob thupha a piak na kammal te]

Ka Pasian in vantung daitui leh lei’ hauhna te buh leh leng-gah zuthak te a dim in   hongpia tahen.    

PA te aw, no te hang un ko a leitung ah mihing in apiang hi ung,nong thupha piak ding uh ki sam ung, nong it na uh leh nong mawh mai sak na te uh tel ung, na khe khaap uh kong zuih zawk nang un, thu pha hong dawh hi ung. Hong it ung, hong ngai ung, na zah tak ung.[tate]

June kha 21,2015 Pa te’ ni a daily bread pan hopsawn na.

Psalm 103: 13 As a father pities his children,so the Lord pities those who fear him.

Late103:13– Pa in a tate a hehpih bangin,Topa in a mah a zahtak te hehpih hi.

           Khat vei a cidam a thahat, a phe mahmah nau pang nih a nu leh a pa tawh khualzin uh hi.

A vanleeng uh zekai a hih man in a tate pen lam pi ah cim in ki bawl in, cin hak mah mah uhi.

A sawt sim teh vangleeng leng ta ding a hih man a tung ah kah to uh hi.

         A tapa khat pen a pa tawh tu khawm a, atut phet un a pa in a tapa kiang ah,“koi na tangthu

lai bu [story book] hong simh ning” ci-in damtak lungduai tak in a tapa a cimloh nang a daih

nang in simh a, a tapa pen a pa laisim ngai in, a kum dong daitak in om hit-hiat hi.

Page 8

       Ei te zong tu ni in leitung ah khual zin te ih hia, ih khualzin nate ei te’ngaihsut bang lo in ze

-kai sa in cim in, lungkia in,umkhial in,ngakhak sa in buai sesu in, ih om laitak in ei te hongit ih

Pa Pasian in ih gei ah hong tu in,a hong itna hong ngaih na hong kepna hong kam ciam te hong

at na a tang thu a hi laisiangtho hong simh in, lungduai tak in damtak in ih gei ah hong ngak a

hih lam phawk ni. Pa in a tate a hehpih bangin, Topa in a mah a zahtak te a hehpih na phawk ni.

Pa te’ni- in fga,Tulsa biakinn ah hong ki khawm mi kheem peuh te,online pan in hong en hong ngak a ki khawm te leh hi lai at, a sim mi kheempeuh te tung ah Abbah, Pa Pasian  hong it na,hong mawh maisak na,leh hongpiak thupha te kicingtak in hong tung kimciat tahen.Amen!

HAPPY FATHER’S DAY!! 2016

By Rev. Vung Za Niang

Add your comment

Your email address will not be published.