Carol Singing 2015 Pai nading mun leh Hunte

Tukum FGATulsa khangno te Carol Singing vahna ding mun leh ahun anuai a dan teng hi.Ei veng tek ongpai hun ding theih kholhsa a in nei-in Ih Topa Zeisu ongsuahna lungdamnathupha ongpuak ihkhangno te paisukpai tohna ah Topa’n ong ongkepsak nang thu ngetna tawh mapan khawmciat ni.Tua banah Dec 24,2015 nitak in Pawlpi sungah Nupi,Papi lasiam te leh khangno te in ongma kaih ding uhhi.

2015 Caroling-page-001

 

 

Add your comment

Your email address will not be published.