Admin

ZEISU MUN PIA IN- GSPau

ZEISU MUN PIA IN GSPau 1. Zeisu na sungah suaksak in. Betlen khua sungah inn hoihnono tampi om a, zintunbuk zong tampi om hi. Tua hi napin Zawtah le Mazihten zintun nading inn ngah zo lo uh ahih manin bawngbuk khat sungah zin tung uh a, tua munah naungek Zeisu suak hi (Lk. 2:6). A […]

Read More

Goal Setting : Rev. Van Hnuai Kim

Goal Setting : Rev. Van Hnuai Kim

Read More

Zi leh Nu’manpha te ih piandang zia te: Rev.Vung Za Niang

      Paunak 19:14, Inn leh neihsate in Pate tung pan in a kiluah hi a, Zipil a hih leh Topa bek in hong pia thei hi. Paunak 31: 10, Zi hoih in suangmanpha sang in manpha zawpek a,a hi zongin zi hoih ngah ding haksa mahmah hi. 1. A mah muanhuai hi. Pau […]

Read More

KHA TAWH BIAKPIAKNA-Rev.Thuam Khan Thang,Dmin

KHA TAWH BIAKPIAKNA (Jn.4:24) Pasian pen a kimu thei lo kha ahih manin Kha mah tawh biak ding ahi hi. India-ten lamdang a sak khempeuh uh bia ahih manin pasian nam tulzaguk val nei uh hi. A nungta Pasian pen Kha hi a, Kha mah tawh na sem hi. A nasepnate Khamit tawh i muh […]

Read More

Samsiatna Koipan Hong Pai Hiam? : Rev. Vung Za Niang

Where Do Curses Originate From?  April 8, 2018 Bible Study  

Read More