AHONG KIPIA LETSONG TENG PANA LIAN PEN

Pasian Hong Gupkhiatna azom Khen VIII Dec/2010 pan

Nain khua kulhpi geiah ka din laitak­un khua sung pan hankuang khat hong ki­puakhia a, meigongnu’ tapa neihsun si a ki­vui ding ahi hi. Thakhatin mi khat in han­kuang zawngte kiangah khawl phot dih un ci hi. “Hih misipa tungah bangkhat hong bawlpak ning, hingkiksak thei ding hi’ng” ci hi. Thakhatthu’n siluang puate khawlin lam­dangsakna tawh tua mipa en hiaihuai uh hi.

Tua mipa in “Hi misipa pen pilna ki­sam hi” ci-in gen a…hankuang leilakah nga­sukin science laibute le thuthuk pilna laibute la-in tua misipa thu hilh niloh a, ahi zongin nuntakkik thch nading piang thei lo hi. Pilna in bangmah sem thei lo hi. Pilna siamna i ngah main nuntakna piang masa ahih lam mangngilh kha hi. Pilna i sin theih ma-in ki­nungta masa hi.

Tua ciangin midang khat hong kipan leuleu a, “Hi misipa kisap pen a nuntak khua­sakzia tawh kisai hi” ci hi. “Hi bang ninlakah mihing bangci kinuntak theih ding hiam? ci­in nin teng siakkhia hi. Siangtho takin a puah khit ciangin pakkual hoih mahmah khat a hankuang tungah vial hi. Ahih hangin tua misipa pen nuntakna pia thei lo ahih manin hankuang sung mahah lurn lai hi. Sianthona in zong bangmah sem thei tuan lo hi.

A thumnapa hong kipan leuleu a, a maia mi nih tegel sawnkhiain ken hih thei pha mahmah ning ci hi. “Tangvalpa aw, na lungsim sungah a nungtakik dingin kingaih­sun in. Tua bang lungsim nei inla zui pah in. Utna lungsim na neih nak leh piang thei ding hi” ci hi. “Tangvalpa aw, hong pusuak in” ci-in zolzol keei hi. ‘Kipuahphatna, kipuah­phatna vive’ ci-in a dah mahmah na nu mei­gong na ngaihsutna’n hong pusuakin” ci-in thu gengen hi. Ahih hangin hingkik tuan lo ahih manin amah zong a lungkia pian ta hi.Tua ciangin a maiah laidalpekno khat tungah “Ka sih kik ngei nawn !oh na­dingin hong huhin Pasian aw, ci-in ka kiciam hi” cih laigelh a, na min thuh in ci-in sawl thapai hi. Ahih hangin amah sikhin hi, sizo hi! A kipuahphat nop hangin kipuahphatna in bangmah hih thei nawn lo hi.bible-300x224

Tawmvei sung a pau a ham om loin dai khipkhep hi. Kuamah a pau a ham a om loh ciangin siampi khat a hankuang geiah hong pai hi. “Gual aw, hih pa kisapna a thei om lo na hi uh hiam? Ama kisapna pen biak­na hi. Moses laibu ngate le thu bulpi teng thei peuh leh nungta kik ding hi” ci hi. Tua ciangin hankuang geiah tusuk hi.

“Thukham 613 teng mantak a zuih zawh nak leh nungta kik ding hi” ci hi. Tua ciangin a kianga mi khat in “Misi in bangci bangin tua thukhamte zui thei ding hiam? Zuih genloh na thugente zong hong za thei lo ding hi lo hiam? ci hi. Siampipa in “A! ken tuaci ngaihsut het keng” ci teitei a, ahih hangin a cih ding dang thei nawn lo ahih manin kangtakin kihemkhia hi.

Tua ciangin mihonpi lak panin mi khat hong pusuak a, adangte hih theih loh ken hih thei ning ci-in kingap mahmah hi. Tua bang a hankuang geiah tawmvei a din sungin mi khempeuh in adangte’n zong bangmah cih thei tuan lo ahih teh hih pa zong bang hong ci tam maw? ci-in en hiai­huai uh hi. Kamnem takin hong paukhia a, a kampau in thu nei tuan deuh se hi. ‘Tangvalpa aw tho in, ci-in Nangma kiangah kong ci hi” ci hi. Mi honpi in lamdangsakna tawh en hiaihuai uh a, hi pa kua hiam? “Ka” peuh a cih tuanse, “Ka” cih in bang yang­liatna aana nei hiam? A bangci mi hi se hiam?’ ci uh hi. Thakhat thuin bang hong ci tam ci-in a dipkuat hiaihuai uh hong dai hi.

Misipa hong hak a, a mai hong sanin a lung-tang in na semkik ahih manin hong thoin hong dingkhia hi.

Bang thu piang hiam? Jesu in nun­takna pia hi. Tua pa pen a si hi a, nuntakna ahi pumpi nuntakna kisam masapen hi. Pasian’ Tapa in a kisap ahi nuntakna mah pia pah hi.

Lawm aw, nang zong tua mah bang na hi a, “mawhna sungah” na si hi. Nang zong nuntakna na kisam hi. Ahih hangin nang kisap pen leitung pumpi nuntakna hi loin kha nuntakna ahi hi. Tua zong Khris sung mahah hong kipia letsong lak pan letsong lianpen ahi hi.

Hawmhin

Nuntak tawntungna nei lopi-in kua­mah vantungah lut thei lo ding hi. Pasian’ nuntakna longal adang nuntakna lut thei lo ding hi. Tua nuntakna a neite bek kipia ding a, a nei lote ading kong kikhak ding hi.

Jesu leitungah hong paina in hi thu hang bek ahi hi. Jesu in “Amaute in nuntakna a neih nadingun kong pai hi” ci hi. (Jn.10:10) Banghangin nuntak tawntungna kisam hiam? Banghang cihleh mite “mawhna khialhna sungah si uh hi” (Efe.2:1,5)Mihing­te pen na nam thum (hu, kha le pumpi) ki­gawm ahi hi.

Adam a khialh khit ciangin a si pen bang a hiam? A pumpi si pah hiam? hi lo hi. Tua ni-in si pah lo hi. A leitung pumpi tawh kisai-in ci le’ng thahat lai mahmah hi. A lung­sim a ngaihsutna hiam? hi lo hi. Thu ngaihsut theihna lungsim, geeltheihna le lawntheihna lungsim nei hi. Tua ahih leh a kha ahih loh phamawh hi. Khialhna a bawl mateng uh Pasian tawh kipawlkhawmtheihna kitat nai lo hi. Ahihangin a khialh khit phetun Pasian tawh kizopna kitat hi. Tua ahih ciangin nun­takna ngah kik nading a kisam thu in kha nuntakna ahi hi.I thatang le i lungsim a hat lai teng mihingte a nungta takpi mah i kisa kha thei hi. Ahih hangin Pasian in mite hong etsuk ciangin mite nam nihin hong khen a, a nung­ta lai le a site ahi hi. Tu mahmahin nang zong tua pawl nih sunga a khatzawsang pen na hih kul hi.

Lampi a pai vatvat mi khat i muh ciangin “Huapa limhin lai veh e valval” i ci kha thei hi. Bang i cih nopna hiam? A pumpi a nuntak lai hang ahi hi. Ahih hangin a kha pen a si hi kha thei ding hi. A suahthakkik nai kei leh Pasian muhna ah misi ahi hi.

Zum nasem kizen mahmah khat i muh ciangin, “Hua pa nungta lai mah e val­val” i ci kha thei hi. Tua zong bang i cih nopna hiam? A pumpi le a lungsim a nun­tak lai hang mah ahi hi. Tua ahih manin a lungsim thahat a, a lungsim in nasem hi. Ahih hangin Pasian in a etsuk ciangin bang khat ci kha thei ding hi. “Si hi” ci hi. Ei mihingte in leitung nuntakna mah a gengen hi hang a, ahihangin Pasian in nuntak tawntungna kha thu bek a gen ahi hi.

Tapidaw sisate kivuina khatah i pai ciangin a luang i mu thei lai hi. I muh ciangin a sikhin zo ahi hi. Sikhinzo i cih ciangin a leitung pumpi i cih nopna ahi hi. Ahih hangin Pasian in “Hing hi” ci hi. Banghang

cihleh a kha in nuntakna ngah a, a suakthak mi khat ahih manin Nuntak tawntungna a ngah ahi hi. A pumpi le a lungsim a sih zenzen hangin amah a nungta lai mah ahi hi.

Source:ZangKong Awging (December/2010)

Add your comment

Your email address will not be published.