ယံုၾကည္ျခင္းအားႀကီးေသာဖခင္

ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ သူဖခင္ ႏွင့္ စကားေျပာသည္။ သားသမီးမ်ား ႏွင့္ ဖခင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ကေလးငယ္က –“အေဖေတြက သားသမီးေတြထက္ အၿမဲတမ္း ပိုသိသလား?” “ဒါ ေပါ့ သားရဲ႕. . . အေဖ ေတြ က အမ်ားႀကီး ႀကံဳခဲ့ဘူးတယ္. . ပိုသိတယ္”“ဒါဆိုရင္ . . တယ္လီဖုန္း ကို ဘယ္သူ တီထြင္သလဲ?”“အလက္ဇန္းဒါး ဂေရဟမ္ ဘဲလ္” ရင္ေကာ့ၿပီး ေအးေအးေလး ျပန္ေျဖလိုက္သည္။“အေဖေတြက အၿမဲတမ္း ပိုသိတယ္ မဟုတ္လား. . . အလက္ဇန္းဒါး ဂေရဟမ္ ဘဲလ္ ရဲ႕ အေဖက ဘာျဖစ္လို႔ တယ္လီဖုန္း ကိုသူ႔သားထက္ ဦးေအာင္ မတီထြင္ခဲ့ဒါလဲ? ”သည္ႏွစ္အတြက္ ဖခင္မ်ားေန႔ အခ်ိန္အခါ သမယမွာ ယုံၾကည္ျခင္း၏ ဖခင္ႀကီး ဟု  တင္စားျခင္း ခံရေသာအာျဗဟံ ၏ ယံုၾကည္ျခင္း အေၾကာင္းျဖင့္ ခြန္အားယူၾကပါစို႔။

သမၼာက်မ္းစာတြင္ အာၿဗဟံ ကို ယံု ဖခင္ႀကီးအျဖစ္တင္စားထားသည္။ သူ႔ကို ဂ်ဴးဘာသာ ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္မ်ား ႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ မ်ားက ယံုၾကည္ျခင္း၏ ဖခင္ႀကီး ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းတြင္ သူသည္ အထင္ကရ လူသားတစ္ဦး ဖခင္ႀကီးျဖစ္သည္။ လူ႔သမိုင္းတြင္ လူသားတိုင္း ဥပေဒ ပညတ္ ႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ ၾကေသာ္လည္း အျဗဟံ မူကား ယံုၾကည္ျခင္း သက္သက္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ဥ္းကပ္သူ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေမာေရွ ၏ ပညတ္ေတာ္တရား မရွိခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူအျဖစ္ ဘုရားသခင္၏ သတ္မွတ္ျခင္း ကို ရရွိခဲ့ေသာသူ ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ယံုၾကည္ျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံ ကို ယံုၾကည္ျခင္း၏ ဖခင္ႀကီး ဟု ေခၚဆို ရျခင္းမွာ သူသည္ သူေတာ္စင္ တစ္ပါးကဲ့သို႔ က်င့္ႀကံ ေျပာဆို ေနထိုင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ ဘုရားသခင္ က အာျဗဟံ အား ေပးေသာ ေကာင္းႀကီး သို႔မဟုတ္ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။

လူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေမွာက္ေတာ္ မေရာက္ခင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရင္ ျပင္ဆင္ရမည္၊ ဘုရားေက်ာင္း မွန္ေအာင္ တက္ရမည္၊ အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ျပဳျပင္ရမည္၊ ထိုေနာက္ မွသာ ဘုရားသခင္ထံ ခိုလႈံကိုးကြယ္ရမည္ (သို႔) ၀င္သင့္သည္ ဟု ထင္မွတ္မွားတတ္ၾကသည္။ မွားယြင္းေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ထံခိုလႈံေသာသူ၊ ကိုးကြယ္ေသာသည္ ရွိသည္အတိုင္း ခိုလႈံကိုးကြယ္ရမည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္ အရာ၊ ကိစၥအားလံုး ကို ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္း ကိုသာ ၿမဲၿမဲ ဆြဲကိုင္၍ အထံေတာ္ ေအာက္ တိုး၀င္ ဆက္ကပ္ ခိုလႈံရမည္။ ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံ က ယံုၾကည္ျခင္းမွ လြဲ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ား တတ္ႏိုင္ေသာ အရာ တစ္ခုမွ မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ျပခဲ့သည္။ ဤ အရာသည္ လူသားမ်ား အတြက္ နားလည္ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ အလြန္ ခက္ခဲေသာအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ရမွ ကိုယ္တိုင္ ခံစားရမည္ ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ ေရာမ ၄ း ၂၃-၂၄ တြင္

“ထုိသို႔မွတ္ေတာ္မူသည္ဟု အာျဗဟံအက်ဳိးအလိုငွါသာ က်မ္းစာ၌ ေရးထားသည္ မဟုတ္။ ငါတို႔အက်ဳိး အလိုငွါေရးထားသတည္း။ ငါတို႔သခင္ေယရႈကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာသူကို ငါတို႔သည္ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထုိယံုၾကည္ျခင္းကို ငါတို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟု မွတ္ေတာ္မူလတံ့။”

ဟုေရးသားထားသည္။ အာျဗဟံ ၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္မ်က္ေမွာက္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကိုရေစ သကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔သည္လည္း ယံုၾကည္ျခင္း ကို ၿမဲၿမဲဆြဲကိုင္ လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဧဖက္ ၂ း ၈ တြင္

“ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလို အလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ (လက္ေဆာင္) ျဖစ္သတည္း။ ၉ကိုယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ဝါၾကြားစရာအခြင့္မရွိ။” ဟု ဆိုသည္။

“ကယ္တင္ျခင္း” သည္ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဆုလဒ္(Reward) သို႔မဟုတ္ (Award) မဟုတ္ပါ။ ဆုလဒ္ မ်ား Award မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ က်ဳိးစားအားထုတ္မႈ၊ ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္၍၊ လက္ေဆာင္ (Gift) သည္ မိမိ ၏ က်ဳိးစားအားထုတ္ မႈ တခုခု ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေပးေသာသူက ေပးခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေပးေသာ အရာျဖစ္သည္။ “ကယ္တင္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ေပးေသာ “လက္ေဆာင္” ျဖစ္သည္၊ ဆုလဒ္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း ကို ရရွိေသာသူသည္ ၄င္း ၏ က်ဳိးစားအားထုတ္မႈ တခုခုေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ ကေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ဆုခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္း သည္ ဆုလဒ္ျဖစ္မည္ ဆိုလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိေသာသူသည္ ၀ါၾကြားႏိုင္ေသာ အခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကယ္တင္ျခင္း သည္ ဆုလဒ္ မဟုတ္ လက္ေဆာင္ သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ါၾကြားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ ဟု တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု က ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။

ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံ၏ (ယံုၾကည္ျခင္း + ဗလာနတၱိ ) ပံုေသနည္းသည္ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္လည္း မွန္ကန္ေနေသးသည္။ (သခင္ေယရႈ၏ကယ္တင္ျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္း + ဗလာနတၱိ = ကယ္တင္ျခင္း) သည္ ကယ္တင္ျခင္း အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အမွန္ကန္ဆံုး ပံုေသနည္း ျဖစ္သည္။ ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံ သည္ သူ၏ ႏွလံုးသားတြင္ ရွိေသာ တံခါးမ်ားစြာထဲမွ ယံုၾကည္ျခင္းတည္း ဟူေသာ တံခါး တစ္ခ်က္ကို သာဖြင့္ၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၿပီး ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ၏ ဖခင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကိုရရွိခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြလည္း မိမိ ႏွလံုးသား၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တံခါးမ်ားထဲမွ “ေယရႈ၏ ကယ္တင္ျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္း” တည္း ဟူေသာ တံခါး တစ္ခ်က္ကိုသာ ဖြင့္ဟလွ်က္ မိမိဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းႀကီးမ်ား ကိုခံစားရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အာျဗဟံ သည္ သူႏွင့္ ဘုရားသခင္ အၾကားတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ကို အေျချပဳသည့္ (Relationship) ကို သင္ခန္းစာယူ ၾကပါစို႔။

ယံုၾကည္ျခင္း ရင့္က်က္ခိုင္မာျခင္း
တခါတရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ရင္က်က္ ခိုင္မာ လာျခင္း မရွိဘဲ နဂို မူလ ရွိရင္စြဲအတိုင္း ရွိၿမဲျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ကၽြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ ခေလး ဘ၀ မွ တိုးတက္ႀကီးထြားျခင္း မရွိဘဲ တစ္သက္လံုး ႏို႔နံ႕မစင္ သည္ သူငယ္ႏွပ္စား ဘ၀တြင္ ရြာလယ္ ေနတတ္ၾကသည္။ ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံ ၏ ယံုၾကည္ျခင္း အခ်ိန္ကာလ ေရြ႕လ်ားသည္ႏွင့္အမွ် ရင့္က်က္လာသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

၁။ ေရာမ ၄ း ၁၈ တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားထားသည္။

“သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္း၊ မိမိသည္လူမ်ဳိးအမ်ားတို႔၏ အဘျဖစ္မည္ဟု ေျမာ္လင့္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘဲလ်က္ယံုၾကည္၍ ေျမာ္လင့္ေလ၏။”

ဘုရားသခင္သည္ အသက္ႀကီးၿပီျဖစ္ေသာ အာျဗဟံႏွင့္ ဇနီးအား ရင္ေသြးရတနာ ေပးမည္ဟု ကတိေပးထား ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၃ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ကေလးမရခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အာျဗဟံသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ႏွင့္ အားၿပိဳင္ အံတုလ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္စရာမေကာင္း ေသာ္လည္၊ ေမွ်ာ္လင့္စရာ အေၾကာင္း မရွိေသာ္လည္း ဘုရားေပးေသာ ရင္ေသြးရတနာကို ရရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ ျခင္းတြင္ ၿမဲၿမံသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိန္ကာလ ေရြ႕လ်ားသြားေသာ္လည္း ယံုၾကည္ျခင္း ၌ ၿမဲၿမဲ ရပ္တည္သည္။

၂။ ေရာမ ၄ း ၁၉ –

“ယံုၾကည္အားႀကီးသည္ျဖစ္၍ မိမိအသက္သည္ အႏွစ္တရာေလာက္ရွိသျဖင့္၊ မိမိကိုယ္သည္ အေသကဲ့သို႔ ရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ မိမိခင္ပြန္းစာရာ၏ ဝမ္းသည္ ေသေၾကာင္းကို၄င္း မေအာက္ေမ့၊”

ယံုၾကည္ျခင္း အားႀကီးေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို အသက္ (၁၀၀) ေလာက္ ရွိၿပီး ရင္ေသြးရတနာ ရႏိုင္သည့္ အရြယ္ မဟုတ္၊ ေသ လူႏွင့္ မထူးျခားသည့္ ေယာကၤ်ား တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ဇနီးသည္ စာရာ သည္လည္း ခေလး ေမြးႏိုင္သည့္ အရြယ္ မဟုတ္ေတာ့ သည္ကိုလည္း စိတ္တြင္ မည္သို႔မွ် မစဥ္းစားပါ၊ မယူဆပါဟု ဆိုသည္။

၃။ ေရာမ ၄ း ၂၀ –

“ယံုမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကိုေတြးေတာ ျခင္းမရွိ၊ ယံုၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း၍၊”

ကမာၻဦးက်မ္း ၁၇ း ၁၇ တြင္ ဘုရားေပးေသာ ဂတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အနည္းငယ္ မတင္မက် စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ခံစား ရသည္ကို ေတြ႕ရသည္ “ထုိအခါ အာျဗဟံသည္ ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ အသက္တရာရွိေသာ သူသည္ သားကုိရလိမ့္မည္ေလာ။ အသက္ကိုးဆယ္ ရွိေသာ စာရာသည္ သားကုိဘြားလိမ့္မည္ေလာဟု ရယ္လ်က္၊ စိတ္ႏွလံုး ထဲမွာေအာက္ေမ့ၿပီးလွ်င္၊” သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ သည္ ထို အရာကို ခြင့္လြတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ထိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈကို အႏိုင္ယူခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္း ခဲ့သည္။

၄။ ေရာမ ၄ း ၂၁

“ဂတိထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ အတိုင္း တတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ကို စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။”

ဘုရားသခင္ မတတ္ႏိုင္ေသာ အရာမရွိ ဟု ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ နားလည္သည္ ဟု သေဘာေပါက္ရသည္။ ဘုရားသခင္ ဂတိ ေပးလွ်င္ ေပးသည့္ ဂတိ အတိုင္း တတ္ႏိုင္သည္၊ အသက္မည္မွ်ပင္ ႀကီးေနေပေစ၊ က်န္းမာသည္ ျဖစ္ေစ၊ မက်န္းမာသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ အေျခအေန တြင္ရွိေနေပေစ၊ ဘုရားသခင္ သည္ေပးထား သည့္ ဂတိကို ေပးမည္ဟု စိတ္တြင္ အခိုင္အမာ စြဲလမ္းသည္၊ ခံယူသည္။

၅။ ေရာမ ၄ း ၂၂ –

“ထုိေၾကာင့္၊ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုသူ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကဲ့သို႔မွတ္ေတာ္မူ၏။”

ဘုရားသခင္သည္ ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံ၏ ယံုၾကည္ျခင္း အားႀကီးမႈ ေၾကာင့္ လူ႔ မ်က္စိ၊ လူ႔အေတြးအေခၚအရ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူမဟုတ္လင့္ကစား၊ ေျဖာင့္မတ္သည္ ဟု အသိအမွတ္ျပဳသည္၊ မွတ္ယူသည္ ဟု သေဘာေပါက္ ရပါသည္။

မိတ္ေဆြ ၏ ဘ၀တြင္ မည္သည့္ အတားအဆီး၊ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရပါသလည္း? ေက်ာ္လြား ၍ အႏိုင္ယူႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္၊ လမ္းစ မရွိ ဟု ခံစားရေသာ အတားအဆီး၊ ခက္ခဲမႈမ်ား ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ဘူးပါသလား။ ေရာမ ၄ း ၁၆ တြင္ – “ထုိေၾကာင့္၊ ဂတိေတာ္ သည္ ပညတ္တရားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အမ်ဳိးအႏႊယ္ တို႔၌ျပည့္စံု သည္သာမက၊ အာျဗဟံ၏ယံုၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ ဆုိင္ေသာသူတို႔၌ ျပည့္စံုလ်က္၊ အာျဗဟံ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ အေပါင္းတို႔၌ ျပည့္စုံမည္ အေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ေစ ျခင္းငွါ၊ ယံုၾကည္ျခင္း တရား ကိုသာအမွီျပဳ၍ ေရာက္ႏုိင္၏။” ဟု ဆိုထားသည္။

ေဟၿဗဲ ၁၁ း ၆ တြင္ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြြြ႔ႏိုင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္၊ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္ မူသည္ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွာေသာသူအား အက်ိဳးေပး ေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ယံုၾကည္ရမည္ ဟ ဆိုထားသည္။

မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀တြင္ ကယ္တင္ျခင္း အတြက္ ယံုၾကည္ျခင္း အားအင္သစ္ မ်ားလိုအပ္ပါသလား? ဒါမွမဟုတ္ က်မ္းမာျခင္း ဆုေက်းဇူး ရရွိဖို႔ အတြက္၊ ဆုေတာင္းခ်က္ မ်ားကို ဘုရားသခင္ နားေျငာင္း ဖို႔ အတြက္ ယံုၾကည္ျခင္း အားအင္သစ္မ်ား ရရွိလိုပါ သလား? မိတ္ေဆြ ဘ၀ရဲ႕ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ ေတြအတြက္ မိမိရဲ႕ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းပကား အားျဖင့့္ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ တန္ခိုး ႏွင့္ ရင္ဆိုင္၍ အရာခပ္သိမ္းကို အႏိုင္ယူေသာ ဘ၀ကို ေလွ်က္လွမ္းလိုပါသလား? – ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံ ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို စံနမူနာ၍ ေလွ်ာက္လွမ္းပါေလ။

စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြအေပါင္း ခုိင္ခန္႔ေသာ ၿမဲၿမံေသာ ယံုၾကည္ျခင္း မ်ားျဖင့္ ဘ၀ခရီး ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ. . .

Source:ေသာင္းႏိုး

Add your comment

Your email address will not be published.