ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း/Rev.Dr.Dam Suan Mung

အေျချပဳက်မ္း-၂ေကာ-၉း၆-၁၅
အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေပးကမ္းရပါသနည္း။ အေျဖကား ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ေပးကမ္းေသာဘုရားျဖစ္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသားသမီးတို႔က အဖ၏ ေျခရာအတိုင္း လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ရေသာသူသည္ သူ႔အသက္တာတြင္ ဘုရား၏သဘာ၀ကို ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အလိုလိုေပးကမ္းျခင္းက လိုက္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူ၏စိတ္တြင္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္စရာ မလုိပဲ ေပးကမ္းလိုေသာစိတ္၊ ေပးကမ္းျခင္းကို ႏွစ္သက္ေသာစိတ္၊ ေပးကမ္းျခင္းကို
ရွာေဖြေသာႏွလံုးသားရွိသည္။ ေပးကမ္းျခင္းအခြင့္အေရးကိုပင္ရွာေသာသူျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္က သူ႔အတြက္ တန္ဖိုးထားရဆံုး၊ အေရးၾကီးဆံုး သူ၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ ေယရႈကိုပင္လွ်င္ လူသားမ်ားအတြက္ေပးထားပါသည္။
ထိုအရာက ဘုရား၏ ေပးကမ္းျခင္းႏွလံုးသားျဖစ္သည္။
အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို ရလာသည့္အခ်ိန္တြင္ သက္ၾကီးခ်ိန္မွာမွ ရတဲ့သား ဧဇက္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ကို ေစာင့္ၿပီး
ရလာတဲ့ သား၊ အခ်စ္ဆံုးသားကိုမွ ဘုရားက ျပန္ေတာင္းလာေသာအခ်ိန္တြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ ေပးရဲေသာသူျဖစ္လာသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားကို မည္မွ်ခ်စ္သလဲ၊ မည္မွ်ယံုၾကည္သလဲ ဟူေသာ စာေမးပြဲကို ဤေပးကမ္းျခင္းအားျဖင့္ အေျဖရွိေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အသက္တာတြင္ ေပးကမ္းျခင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးၾကံဳလာမည္ျဖစ္သည္။

Audio >>>>

September 7, 2008 ခုႏွစ္ တနဂၤေႏြေန႔ တရားေဟာခ်က္။ (Zawgyi)
Short Notes:

Ref >>fgamyanmar.org

Add your comment

Your email address will not be published.