ေကာင္းကင္တမန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး

၁။ ေခရုပ္ဗိမ္ (Cherub/Cherubim)

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ပထမဆံုးေဖၚျပေသာ ေကာင္းကင္တမန္ သည္ ေခရုပ္ဗိမ္ ျဖစ္သည္။

 • ကမာၻ ၃း၂၄
 • ေယဇ ၁း၄-၁၈၊ ၁၀း၁၄-၁၅။
 • သူတို႔၏ပံုပန္းသဏၭာန္ကို ေဖၚျပရခက္သည္။
 • မ်က္ႏွာေလးခု၊ အေတာင္ေလးခုရွိသည္။
 • ေယဇ ၂၈း၁၃-၁၄က လူစီဖါကို ေခရုပ္ဗိမ္ဟု ေခၚသည္။
 • တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး ပံုစံမတူပါ။
 • ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။
 • ဆာလံ ၉၉း၁၊ ေခရုပ္ဗိမ္အလယ္တြင္ က်န္းဝပ္ေသာ
 • ထြက္ေျမာက္ ၂၅း၁၈-၂၀၊ ေသတၱာေတာ္အေပၚမွာ ျဖန္႔မိုး
 • ေယဇ ၁၀း၁၈။

၂။ ေကာင္းကင္တမန္သရပ္ (seraph/serephim)

 • ေယရွာ ၆း၁-၃၊ ၆-၇
 • သရပ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပလႅင္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။
 • ေကာင္းကင္တမန္သရပ္မ်ားကို ဘုရားသခင္၏ပလႅင္ေတာ္ ပတ္လည္ႏွင့္ေအာက္ေျခတြင္ေနရာခ်ထားျပီး
 • ေခရုပ္ဗိမ္မ်ားသည္ ကိုးကြယ္ေသာအခါ ပလႅင္ေတာ္အေပၚ အုပ္မိုးလ်က္ေနၾကသည္။
 • သရပ္၏အဓိပၸါယ္မွာ ေတာက္ေလာင္ေနသူမ်ား (Burning Ones) ျဖစ္သည္။
 • အေတာင္ေျခာက္ခုရွိျပီး ႏွစ္ခုျဖင့္ မ်က္ႏွာကို ဖံုး၊ ႏွစ္ခုျဖင့္ ေျခေထာက္ကို ဖံုးအုပ္ကာ ႏွစ္ခုျဖင့္ ပ်ံသန္းၾကသည္။

ေကာင္းကင္တမန္မင္း

 • ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအထဲတြင္ ရာထူးအျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။
 • ယုဒ ၉၊ မိေကၡလတစ္ပါးသာလွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္မင္းဟု ေဖၚျပျခင္းခံရသည္။
 • မိေကၡလကို ေတြ႔ရသည့္အခါတိုင္း စစ္တိုက္ျခင္းႏွင့္ဒြန္တြဲေန- ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၇-၈။
 • ဣသေရလလူမ်ိဳးအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္- ဒံေယလ ၁၂း၁၊ ၁၀း၁၃

က်မ္းတတ္အမ်ားစုက ေကာင္းကင္တမန္မင္းသံုးပါးရွိ သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

 • ေကၡလ- စစ္တိုက္သူမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္
 • ဂါေျဗလ- ဘုရားသခင့္ထံမွ သတင္းစကားသယ္ေဆာင္သူမ်ား ၏ေခါင္းေဆာင္။ သူ၏အမည္မွာ ခြန္အား (သို႔) အၾကီးအကဲ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။
 • လူစီဖါ- ကိုးကြယ္ျခင္း၏ေခါင္းေဆာင္။ ေကာင္းကင္တမန္ ၃ပံု ၁ပံု သူႏွင့္အတူပုန္ကန္ေသာေၾကာင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈၾကီးပံုရ

ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္

 • ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ အၾကိမ္ ၄၀ ေက်ာ္ ေဖၚျပထား
 • ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ မည္သူနည္း

  (၁) အထူးတာဝန္ေပးအပ္ခံရေသာ ေကာင္းကင္တမန္-  ဘုရားသခင္ကိုယ္စား သံတမန္ (သို႔) ကိုယ္စားလွယ္သဖြယ္ လုပ္ေဆာင္

  (၂) ေယရႈ လူ႔ဇာတိမခံမီတြင္ ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္ တမန္အသြင္ျဖင့္ ထင္ရွားျပျခင္း

 • ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ တခါတရံ ဘုရား သခင္ကဲ့သို႔ စကားေျပာျပီး တခါတရံ ဘုရားသခင္ကိုယ္စား စကားေျပာသည္။ အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေျပာဆို
 • ကမာၻ ၁၆း၇-၁၄၊ ၂၂း၉-၁၉၊
 • ယေန႔တြင္ေယရႈသည္ ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္ အသြင္ျဖင့္ မထင္ရွားေတာ့ပါ။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၁။ အဓိကတာဝန္မွာ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္း

၂။ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဆုေတာင္းျခင္းကို အေျဖေပးသည္။ ဒံ ၉း၂၀-၂၂၊ တမန္ ၁၂း၅၊၇၊၁၂

၃။ ဖြင့္ျပျခင္း။ ဒံ ၉း၂၀-၂၂- ဣသေရလလူမ်ိဳး၏အနာဂတ္ကို ဖြင့္ျပသည္။

၄။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ေျပာျပသည္။ လုကာ ၁း၁၉၊ ၂၆-၃၀။

၅။ ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းျပမႈကို ေပးသည္။ မႆဲ ၁း၂၀-၂၁။ တမန္ ၁၀း၁-၈၊ ၈း၂၆။

၆။ အိပ္မက္ႏွင့္ ရူပါရံုကို အနက္ျပန္ေပးသည္

FGATulsa Bible Study March 6,2016

Rev.Van Hnuai Kim

Add your comment

Your email address will not be published.