ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ March 6,2016 အဆက္ 

၇။ အားေပးသည္။ လုကာ ၂၂း၄၃၊ တမန္ ၂၇း၂၁-၂၄

၈။ ေထာက္ပံ့ျခင္း။ ၃ရာ ၁၉း၅-၆

၉။ ကြယ္ကာျခင္း။ ၄ရာ ၆း၁၇၊ ဆာ ၉၁း၁၊၁၁-၁၂၊ ဒံ ၆း၂၂

၁၀။ ကယ္လႊတ္ျခင္း။ တမန္ ၅း၁၈-၂၀၊ ၁၂း၅-၉

၁၁။ စစ္တိုက္ျခင္း။ ထြက္ေျမာက္ ၃၃း၂၊ ၂ရာခ်ဳပ္ ၃၂း၂၀-၂၁၊ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၇-၈

၁၂။ ေျဖာင့္မတ္ေသာေသလြန္သူတို႔အား ပရသိဒုဘံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း။ လုကာ ၁၆း၂၂

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ >>>

Add your comment

Your email address will not be published.