အလုပ္တာဝန္အရ ေဖၚျပျခင္းခံရေသာ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ား

အလုပ္တာဝန္အရ ေဖၚျပျခင္းခံရေသာ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ား

 • တရားစီရင္ေသာေကာင္းကင္တမန္၊ ကမာၻ ၁၉း၁၃၊ ၂ရာ ၂၄း ၁၆၊ ၄ရာ ၁၉း၃၅၊ ဆာလံ ၇၈း၄၉
 • ကင္းေစာင့္လို ေစာင့္ေရွာက္ရသူမ်ား၊ ဒံေယလ ၄း၁၃၊၂၃
 • အနက္ဆံုးေသာတြင္း၏ေကာင္းကင္တမန္၊ ဗ်ာ ၉း၁၁၊၂၀း၁-၃
 • မီးအေပၚ အစိုးရေသာေကာင္းကင္တမန္၊ ဗ်ာ ၁၄း၁၈
 • ေရအေပၚအစိုးရေသာေကာင္းကင္တမန္၊ ဗ်ာ ၁၆း၄၊ ၁၂
 • ေသျခင္းဟု ေခၚေသာေကာင္းကင္တမန္၊ ဗ်ာ ၆း၈၊ (Death) ၂၀း၁၄၊ ဗ်ာ ၆း၈ကို သေကၤတဟု ေျပာၾကေသာ္လည္း သေကၤတကို ငရဲထဲသို႔ ပစ္ခ်၍မရပါ။
 • မရဏႏိုင္ငံ (Hades)  ဟုေခၚေသာေကာင္းကင္တမန္၊ ဗ်ာ ၂၀း၁၄ (Death and Hades)

ေကာင္းကင္တမန္မ်ား မလုပ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား

၁။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ဖခင္ဟု မေခၚႏိုင္ပါ။ ဖန္ဆင္းရွင္ဟုသာ ေခၚႏိုင္သည္။

၂။ ကယ္တင္ျခင္းခံရသူမ်ားလို ကယ္တင္ျခင္းတရားကို မေဟာ ေျပာႏိုင္ပါ။ ဂလာတိ ၁း၈

၃။ ဘုရားသခင္အတြက္ အေစခံေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ား သည္ လူအထဲတြင္ မကိ်န္းဝပ္ႏိုင္ဘဲ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ သာက်ိန္းဝပ္ႏိုင္သည္။

၅။ မိမိကိုယ္ပိုင္ တန္ခိုး (သို႔) ဆႏၵျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ။ ဆာလံ ၁၀၃း၂၀

၆။ လူ႔အသြင္ကို ယူႏိုင္ေသာ္လည္း လူမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လူသည္ လည္း ေကာင္းကင္တမန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၇။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက လူကို တရားမစီရင္ပါ။ ေျဖာင့္မတ္ သူတို႔ကသာ ေကာင္းကင္တမန္ကိုတရားစီရင္မည္။ ၁ေကာ၆း၃

၈။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေနရာမ်ားစြာမွာ မရွိႏိုင္ပါ။

၉။ ကိုးကြယ္ျခင္းကို မေတာင္းဆို (သို႔) လက္မခံႏိုင္ပါ။ ဗ်ာ ၁၉း ၉-၁၀

၁၀။ ထိမ္းျမားျခင္း၊ မ်ိဳးပြါးျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ လုကာ ၂၀း၃၅-၃၆

Roland buck ၏ေျပာျပခ်က္အရ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ားက ဘုရားသခင့္ထံမွစကားကို ေျပာျပရာတြင္ဦးစားေပး (ရ) ခ်က္

၁။ ေယရႈ၏အေသြးေတာ္

၂။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္း

၃။ ေယရႈ အသက္ရွင္ေနသည္။

၄။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆိုသည့္ ကတိေတာ္

၅။ ကမာၻေလာကအား သြားေျပာျပပါ။

၆။ ေယရႈ၏အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းသည္ ထာဝရျဖစ္သည္။

၇။ ေယရႈျပန္ၾကြလာမည္။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ အနာျငိမ္းျခင္း

 • ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား သည္ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းကို ယူေဆာင္လ်က္ ေရာ ဂါျဖင့္ ဒဏ္ခတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာျငိမ္း ျခင္းတြင္ ပါဝင္ကူညီသလားဟု စဥ္းစားစရာ ရွိေပသည္။
 • ၾသဇိမင္း၊ မိရိအံ၊ ေဟရုဒ္မင္း
 • အနာျငိမ္းျခင္းအတြက္ ေယရႈျပင္ဆင္ေပးခဲ့- ေဟရွာ ၅၃း၅၊ မႆဲ ၈း၁၇၊ ၁ေပ ၄း၂၄
 • သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က မိမိ၏ဆုေက်းဇူးျဖင့္ တန္ခိုး ေပးသည္- ၁ေကာ ၁၂း၉၊ တမန္ ၁၀း၃၈
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို တုန္႔့ျပန္လ်က္ ဝိညာဥ္ေတာ္ကအ နာျငိမ္းျခင္းတန္ခိုးေျဖလႊတ္- မာ၁၆း၁၇၊ ေဟျဗဲ ၆း၂၊ယာ၅း၁၅

အနာျငိမ္းျခင္း႒္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ပါဝင္မႈမရွိဟု ဆိုလိုပါသလား။

 • က်မ္းစာထဲတြင္ သူတို႔သည္ ေယရႈႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ခြန္အားျဖည့္ေပး၍ အမႈေဆာင္သျဖင့္ အနာျငိမ္းျခင္း႒္ ကူညီ ျခင္းသည္ ထိုအမႈေတာ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ၏။
 • ေအာ္ရယ္ေရာဘတ္၏သက္ေသခံခ်က္
 • ကားတိုက္ဒဏ္ရာျပင္းထန္သူအား ေကာင္းကင္တမန္အားျဖင့္ က်န္းမာေစျခင္း (Roy Hick, Sr.)
 • ေကာင္းကင္တမန္ႏွစ္ပါးက နားမၾကားသူ၏နားကို ဖြင့္ေပး ျခင္း (Terry Law) လူဝီစီယားနားအသင္းေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း႒္ အမ်ိဳးသမီး ရုတ္တရက္ထခုန္၊ က်န္းမာျခင္းရ။
 • ပန္းနာျဖစ္ေသာကေလးကို ေကာင္းကင္တမန္က တို႔ထိျခင္း (Terry Law, Dallas) ၈ ႏွစ္အရြယ္ေကာင္ေလး ရင္ပတ္ေပၚ ေကာင္းကင္တမန္လက္တင္၍ အလြန္ပူ၊ က်န္းမာျခင္းရ

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ >>>

 

Add your comment

Your email address will not be published.