သစၥာႏွင့္ျပည့္စုံေသာဘုရား :

၁ ေကာ ၁၀း၁၃
လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း ကိုသာ သင္တို႔သည္ခံရၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍ ၊ သင္တို႔မခံႏိုင္ေသာ     စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း ကို သင္တုိ႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာ ငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔ သည္ ခံႏိုင္မည္အေၾကာင္း စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း အရာႏွင့္တကြ၊ ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။

ေယာဘ အေၾကာင္း စဥ္းစား ဆင္ျခင္မိတ့ဲအခါ ေယာဘကို အ့ံၾသမိတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပင္းထန္တ့ဲဆုံးရႈံးမႈေတြ ေၾကကြဲမႈေတြကို ခံႏိုင္ေနရတာလဲလို႔ေပါ့ ငါသာေယာဘဆိုရင္ ခံႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ခံစားမိခ်ိန္ ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလးဟာ က်မရ႔ဲႏွလုံးသားထဲေရာက္လာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရ႔ဲသစၥာတရားျဖစ္ပါတယ္။ေယာဘ ဘာလို႔ စုံစမ္းျခင္းေတြကိုခံ နိင္တာလဲ ဘုရားသခင္က ေယာဘ ခံႏိုင္တယ္လို႔ ေသခ်ာတ့ဲ အတိုင္းအတာအထိပဲ စုံစမ္းျခင္းေတြကို    ခြင့္ျပဳတာပါ။ က်မဟာလည္း ေယာဘမဟုတ္ပါဘူး။ ေယာဘ ေတြ႕ၾကဳံရတ့ဲအရာေတြ က်မဆိုခံႏိုင္မွာမဟုတ္ေျကာင္း ကိုယ္ေတာ္သိပါတယ္။ က်မႏွင့္ သင့္ကို မခံႏိုင္တ့ဲစုံစမ္းျခင္းေတြ ၾကဳံဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံ က်မတို႔ဘဝမွာေတြ႕ၾကဳံရတ့ဲ စုံစမ္ျခင္း ခက္ခဲမႈေတြကို ငါမခံႏိုင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ ငါမွၾကဳံေတြ႕ရတာလဲ ခံစားမိတယ္။ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ခ်ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍ ၊                  က်မတို႔မ  ခံႏိုင္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း ကို က်မတုိ႔၌ေရာက္ဖို႔ အခြင့္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ စုံစမ္ျခင္းေတြ ေတြ႕ၾကဳံရင္လည္းထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကို ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္ဆိုတ့ဲ ဘုရားသခင္ဟာသစၥာႏွင့္ျပည့္စုံေသာဘုရား၊ မိတ္ေဆြကို စုံစမ္းျခင္းအလယ္မွာ ခ်န္မထားတ့ဲဘုရား၊ မစျခင္းငွာ အဆင္
သင့္ရွိတ့ဲဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရ႔ဲကတိေတာ္ဟာ သစၥာန႔ဲုျပည့္စုံတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆုေတာင္း။ အိုအဖဘုရားသခင္ သား/သမီး မခံႏိုင္တ့ဲစုံစမ္းျခင္းေတြ သမီး/သားကို ေတြ႕ၾကဳံေစမွာမဟုတ္လို႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သား/သမီးတို႔ ယခုေတြ႕ၾကဳံရေသာ စုံစမ္းျခင္းမ်ားဟာလည္း သား/သမီး ခံႏိုင္ရည္ရွိမယ္လို႔ စိတ္ခ်ရတ့ဲအထိဘဲ ကိုယ္ေတာ္က အခြင့္ေပးေၾကာင္း ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာေပါက္ရလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေယရႈနာမ၌ ဆုေတာင္းပါ၏။

13524401_1424101967604978_7380719477573082417_nSource:FGAMyanmar

Add your comment

Your email address will not be published.