သခင္ေယရႈႏွင့္ စာတန္ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုျခင္း-Pastor Van Te

သခင္ေယရႈႏွင့္ စာတန္ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

The Direct Encounters of Jesus With Satan

စာတန္၏လႈ႔ံေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေယရႈ၏အသက္ကို ရန္ရွာမႈ မ်ားရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ- ကေလးမ်ားကို ေဟရုဒ္သတ္ျခင္း၊ နာဇရက္ျမိဳ႔တြင္  ေခ်ာက္ကမ္းပါးမွတြန္းခ်ရန္ၾကံျခင္း (လု ၄း၂၈-၂၉)၊ ဂါလိလဲအိုင္ေပၚက မုန္တိုင္း (လု ၈း၂၂-၂၅)၊ ငါျဖစ္သည္ဟု ေျပာေသာအခါ သတ္ရန္ၾကံျခင္း (ေယာ ၈း ၄၈-၅၉)

စာတန္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား

 • ေတာထဲတြင္ စံုစမ္းျခင္း ၃ ခု (မႆဲ ၄း၁-၁၁၊ မာကု ၁း၁၂-၁၃၊ လု ၄း၁-၁၃)
 • ရွိမုန္ေပတရုထဲမွ စာတန္ (မႆဲ ၁၆း၂၁-၂၃၊ မာ ၈း၃၁-၃၃)
 • ယုဒရွကာယုတ္ထဲမွ စာတန္ (မႆဲ ၂၆း ၁၄-၁၆၊ မာ ၁၄း ၁၀-၁၁၊ လုကာ ၂၂း၃-၆)
 • ကားတိုင္ေပၚတြင္ (မႆဲ ၂၆း၆၉-၂၇း၅၀၊ မာကု ၁၄း၆၆-၁၅း၃၇)  

ခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ နတ္ဆိုးႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း

 • ကေပရေနာင္ျမိဳ႔တြင္- မာ ၁း၂၃-၂၇။ လု ၄း၃၁-၃၇
 • ရွိမုန္၏အိမ္ႏွင့္ ထိုညေနခင္း- လု ၄း၃၈-၄၁။
 • စကားအသူ- မႆဲ ၉း၃၂-၃၃
 • ဆြ႔ံအ၍မ်က္စိကန္းသူ- မႆဲ ၁၂း၂၂-၂၃
 • ဝက္ရူးျပန္ေသာကေလး- မႆဲ ၁၇း၁၄-၁၈
 • မာဒဂါလမာရိႏွင့္မိန္းမမ်ား- လု ၈း၂-၃
 • ဂါဒရျပည္သား- မာ ၅း၁-၁၃
 • ခါနန္အမ်ိဳးသမီး၏သမီး- မႆဲ ၁၅း၂၁-၂၈
 • ေက်ာကုန္းေသာမိန္းမ- လုကာ ၁၃း၁၁-၁၆

တမန္ေတာ္ဝတၳဳတြင္ နတ္ဆိုးႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား

 

 • အာနနိႏွင့္ရႈဖိေရ- တမန္ ၄း၃၆- ၅း၁၁
 • ရွမာရိျမိဳ႔ရွိ ဖိလိပၸဳ- တမန္ ၈း၅-၈၊
 • ငယ္ ၁၈-၂၄ ရွိမုန္အသက္တာ႒္နတ္ဆိုးလုပ္ေဆာင္
 • နတ္ဝိဇၨာသမားဧလုမ- တမန္ ၁၃း၆-၁၂
  • ဖိလိပၸိျမိဳ႔- တမန္ ၁၆း၁၆-၁၉ နတ္ဝင္မိန္းကေလး
  • ဧဖက္ျမိဳ႔- တမန္ ၁၉း၁၀-၁၂
  • သေကဝ၏သားမ်ား- တမန္ ၁၉း ၁၃-၁၇

  အာေတမိနတ္ဘုရားပလႅင္ေပၚမွက်သြားျပီ- ငယ္ ၂၇

Click Here to Watch Video >>http://bit.ly/2ENzgiB