ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား

ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား

 • ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲဝင္သည္ဟုဆိုကာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းတြင္ က်မ္းစာအရ ဟာကြက္မ်ား ရွိသည္။
 • ဧဖက္ ၆း၁၂၊ ၂ေကာ ၁၀း၃-၅။ ဒံ ၁၀း၁၂ ကိုလြဲမွားအနက္ျပန္
 • ၂ေကာ ၁၀း၃-၅မွ ျမိဳ႕ရိုးျမိဳ႕ျပ (Stronghold)- ဂရိဘာသာျဖင့္ အိုကူရိုမာ (Okuroma) ျဖစ္ျပီး ၁ ၾကိမ္သာပါ။
 • ေျခကုပ္စခန္း/ျမိဳ႕ရိုးျမိဳ႔ျပ= စိတ္ကူး၊ အေတြးမ်ား
 • ဘုရားသခင္ကိုသိျခင္းအား ဆီးတားသည့္ စိတ္ကူး၊ အေတြး၊ ျငင္းခံုခ်က္၊ သီအိုရီမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္
 • ယံုၾကည္သူ၏စိတ္သည္ ရန္သူ၏ နံပါတ္ ၁ စစ္ေျမျပင္
 • အာကာသတြင္က်င္လည္ေသာနတ္ဆိုးမ်ားကို စစ္တိုက္ဆြဲခ် ျခင္းမဟုတ္ပါ
 • ၂တိ ၂း၃-၄တြင္ ေပါလုက ေကာင္းေသာစစ္သူရဲျဖစ္ရန္ေျပာ ရာတြင္ ဆိုးေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္တိုက္ရန္ မေျပာ၊ ေန႔စဥ္လူ႔ဘဝ၏ကိစၥမ်ားႏွင့္ပါဝင္ျခင္းကိုသာေျပာဆို
 • ယာကုပ္ ၄း၁-၂- ကိုယ္ခႏၶာတပ္မက္ျခင္းမ်ားႏွင့္တိုက္လွန္
 • ၁ေပ ၂း၁၁- ဇာတိႏွင့္ဝိညာဥ္၏ တိုက္ပြဲ
 • ဧဖက္၆း၁၂ကို ငယ္၁၀-၁၈ အရၾကည့္လွ်င္ ေန႔စဥ္အသက္ တာ႒္ရန္သူ၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆီးတားျခင္း
 • ဒံေယလ ၁၀သည္ ပဋိညာဥ္ေဟာင္းေအာက္အေျခအေန၊ ယခုဆုေတာင္းျခင္း မဆီးတားဘဲ ခမည္းေတာ္ထံေရာက္
 • ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲအစစ္မွာ ေကာင္းေသာစစ္ကိုတိုက္ျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုးကို အသစ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဇာတိကိေအာင္ႏိုင္ျခင္း
 • ေဒသတစ္ခုတြင္ၾကီးစိုးေသာဝိညာဥ္ (Territorial Spirits) ကို သိျခင္းက မည္သည့္က်မ္းပိုဒ္ကို ေဟာေျပာ၍ မည္သို႔ဆု ေတာင္းရမည္ကို သိေစသည္။
 • ေယရႈသည္ မဟာေစခိုင္းခ်က္ၾကီး႒္ ရန္သူအပေါင္းကို ေအာင္ ႏိုင္ေသာအခြင့္တန္ခိုးေပးထားသည္။ မာကု၁၆း၁၅-၁၈

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို လႈပ္ရွားေစျခင္း (Activating Angels)

 • ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႕အရသာ လႈပ္ရွားၾကသည္။ ဆာလံ ၁၀၃း၂၀၊ေယရွာ ၄၆း၈-၁၁၊ ေရာမ ၁၁း၃၆၊ ဧဖက္ ၁း၁၁
 • လူ၏လုပ္ရပ္မ်ားက ေကာင္းကင္တမန္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္၍မရ။ ေအာက္ပါနိယာမမ်ားကို က်င့္သံုးေသာအခါ သူတို႔သည္ ယံု ၾကည္သူမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရ

၁။ အခြင့္အာဏာကို ဝန္ခံျခင္းႏွင့္နာခံျခင္း

 • လုကာ ၁၀း၁၉-၂၀၊ အခြင့္အာဏာအားလံုးေပး။ အာဏာစက္ ေအာက္တြင္ေနမွာသာ ၄င္းကိုက်င့္သံုး၍ရ
 • တမန္၁၉း၁၃-၁၆မွ သေကဝ၏သားမ်ား
 • ၁။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုနာခံရန္- ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကိုေျပာဆိုျခင္းက ေကာင္းကင္တမန္ကို လႈပ္ရွားေစ၍ အႏႈတ္သေဘာေျပာဆိုခ်က္က မလႈပ္ရွားေစရန္ ဟန္႔တား
 • ဥပမာ- ဇာခရိႏွင့္မာရိ၊ လု ၁း၁၈-၂၀၊ ၃၈။
 • ၂။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို နာခံရန္- ေဟရွာ ၁း၁၉
 • ၃။ အစိုးရႏွင့္တိုင္းျပည္၏ဥပေဒကို နာခံရန္- ေရာမ၁၃း၁

ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း/စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း

 • ၂ရာ ၁၄း၁၈း၂၅ ဒါဝိဒ္
 • သူၾကီး ၆း၂၁ ဂိေဒါင္
 • သူၾကီး ၁၃း၂၀ မာေနာ္ႏွင့္မယား
 • လု ၁း၁၇-၁၈၊ ဇာခရိ နံ႔သာေပါင္းမီးရႈိ႔စဥ္
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကို ပူေဇာ္ျခင္း

၃။ ဆုေတာင္းျခင္း- ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဝန္ခံဆုေတာင္းျခင္း

 • ကမာၻဦး ၁၈း၂၂-၃၃
 • ဒံေယလ ၃း၁၆-၁၈၊ ေဟျဗဲလူငယ္တို႔၏ ဝန္ခံခ်က္
 • ႏႈတ္ျဖင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေျပာေသာအခါ ဝိညာဥ္ဆိုးေနရာမရ
 • ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေျပာဆိုျခင္းက ေကာင္းကင္တမန္ လႈပ္ရွာ ေစ၊ ျပႆနာမေျပာရန္

၄။ ေပးကမ္းျခင္း

 • တမန္ ၁၀း၁-၃

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ >>>

Add your comment

Your email address will not be published.