ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ (Faith and Deed)

ရွင္ယာကုပ္ ၂း၂၆မွာ ၀ိညာဥ္ႏွင္႔ ကင္းေသာ ကိုယ္သည္ အေသ ျဖစ္သကဲ႔သို႔ အက်င္႔ႏွင္႔ ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္၏ လို႔ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ဆိုသလို ေဆြးေႏြးဖူးပါတယ္။ ရွင္းေလ ရႈပ္ေလ ဟို က်မ္းခ်က္နဲ႔ ကိုးကားျပန္ေတာ႔ ဒီက်မ္းခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ျပန္ေရာ။ ဒီလိုနဲ႔ဘဲ တ၀ဲ လည္လည္ျဖစ္ၿပီး ေက်နပ္ေလာက္တဲ႔ အေျဖကို မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာ႔ ဒီအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတဲ႔ အခါတိုင္း အခ်ဳပ္အခ်ာ ျဖစ္တဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အေလ႔အလာ (သေဘာေတာ္) ကို ေမ႔ထားၾကလို႔ဘဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ဘို႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သေဘာေတာ္ကို ေရွ႕ဦးစြာ စဥ္းစား ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို စတင္ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ သခင္ေယရႈရဲ႕ ကားတိုင္ တဖက္တခ်က္က ဓါးျပ အေၾကာင္းကိုဘဲ အျခခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အျပစ္သား ဓါးျပနဲ႔ သခင္ေယရႈတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုၾကရာမွာ အျပစ္သား ဓါးျပကို ကယ္တင္ျခင္း ေပးလိုက္တဲ႔ အဆံုးအျဖတ္က သူ႔ရဲ႕ သေဘာေတာ္ကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေစတာ ျဖစ္တယ္။ လူ႔အျမင္မွာ ရွင္ယာကုပ္က်မ္း သေဘာအရ အက်င္႔မရွိတဲ႔ အျပစ္သားဓါးျပ ဘယ္လိုမွ ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အျပစ္သားဓါးျပဟာ ခရစ္ေတာ္ကို အႂကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္ေသာသူတေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို သက္ေသထူခဲ႔တာကို သူ႕စကားအရ နံပါတ္တပ္ၿပီး Faith and Deedေလ႔လာၾက ပါစို႔။

(၁) ̏လုကာ ၂၃း၄၀- သင္သည္ ဤသူနည္းတူ ျပစ္ဒဏ္ခံလွ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ ကို မေၾကာက္သေလာ။̋ ဒီ စကားအရ ဘုရားသခင္ ရွိေနေၾကာင္းကို သူယံုၾကည္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ပါၿပီ၊ ေနာင္တရပါၿပီ ဆိုတဲ႔ သေဘာကို ေဖာ္ထုတ္ ၀န္ခံခဲ႔ပါတယ္လို႔ နားလည္ရပါတယ္။

(၂) ̏လုကာ ၂၃း၄၁ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ျပဳမိေသာ အျပစ္ႏွင္႔အေလ်ာက္ ခံရသည္ျဖစ္၍ တရားသျဖင္႔ ခံရၾက၏။ ဤသူမူကား အဘယ္ အျပစ္ကိုမွ် မျပဳဟုဆိုၿပီးလွ်င္-̋ ဒီစကားအရ သူအျပစ္ ရွိေၾကာင္းကို ၀န္ခံသလို၊ လြန္က်ဴးမိတဲ႔အျပစ္အတြက္ ထိုက္တန္စြာ အျပစ္ေပး ခံရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း သိထားသူ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံခဲ႔တယ္ ဆိုတာက္ို နားလည္ရပါ တယ္။

(၃) ̏ရွင္လုကာ ၂၃း၄၂ သခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္လွ်က္ ႂကြလာ ေတာ္မူေသာအခါ အကြ်ႏ္ုပ္ကို ေအာက္ေမ႔ေတာ္မူပါဟု ေယရႈကို ေလ်ွာက္ဆို၏။̋ သခင္ လို႔ ခရစ္ေတာ္ကို ေခၚလိုက္ျခင္းဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း ျဖစ္တယ္။ သခင္ ေယရႈဟာ ေသျခင္းမွ က်ိန္းေသ ရွင္ျပန္ထေျမာက္မယ္။ သူ႔ကတိအတိုင္း ေနာက္ တဖန္ ျပန္ႂကြလာ အံုးမယ္ ဆိုတာကို အႂကြင္းမဲ႔ ယံုၾကည္ထားသူျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ႔ သခင္ေယရႈဟာ အျပစ္လႊတ္ပိုင္တဲ႔အရွင္၊ ကယ္တင္ႏိုင္တဲ႔အရွင္၊ ေမတၱာရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အႂကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္လို႔ အက်ြႏု္ပ္ကို ေအာက္ေမ႔ေတာ္မူပါလို႔ အသနား ခံခဲ႔တယ္လို႔ နားလည္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သူ႔ရဲ႕ စကားေတြအားျဖင္႔ ေယရႈဟာ သခင္ ျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ခံေနသလို ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ကို ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ေစမယ္ ဆိုတာကိုလည္း အႂကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာမ ၁၀း၉-၁၀ ဆိုတာကို ေလ႔လာ မိခဲ႔ၿပီးၿပီ ဆိုေတာ႔ ဓါးျပမွာ ယံုၾကည္ျခင္းအက်င္႔လဲရွိတယ္ ဆိုတာကို ဆက္ၿပီး ေလ႔လာၾကပါစို႔။ ယံုၾကည္ျခင္းအက်င္႔လို႔ ဆိုရာမွာ အမ်ား ခံယူထားတဲ႔ ေကာင္းေသာ အက်င္႔၊ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေသာ အက်င္႔ေတြေပါ႔။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ တဲ႔ သားသမီးေတြမွာ ေကာင္းေသာ အက်င္႔ ရွိၾကသလို မေကာင္းတဲ႔ အက်င္႔ လည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာကို လုပ္တတ္ၾကသလို မေကာင္းတာကိုလည္း လုပ္မိ တတ္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းတာကို လုပ္ခ်င္ေပမဲ႔ မေကာင္းတာကို လုပ္မိ လ်က္သား ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ အျပစ္သားတိုင္းရဲ႕ သဘာ၀ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ဒါ၀ိဒ္ဟာ ဘုရားသခင္ကို အႂကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္တဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ ႀကီးတဲ႔ ျပစ္မႈ ၂ခုကို က်ဴးလြန္ခဲ႔တယ္။ ပေရာဖက္ နာသန္က သူ႔အျပစ္ကို ေဖာ္ျပဆံုးမ တဲ႔အခါ သူ အလြန္ ေနာင္တရၿပီး ေတာင္းပန္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ မဟာ အမွား အတြက္ ထိုက္တန္စြာ အျပစ္ေပး ခံရေသာ္လည္း ျပန္လည္၍ ေနာင္တရၿပီး ေတာင္းပန္ ေသာေၾကာင္႔ ေသသည္႔တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႔ခြင္႔ရွိတယ္။

ဒီ ေနရာမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ားဟာ အျပစ္ျပဳမိတဲ႔ အခါခါတိုင္း ေနာင္တရေတာင္းပန္တတ္တဲ႔ အက်င္႔ကို ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္တယ္ ဆိုတဲ႔ ဘုရားရဲ႕ သေဘာ ေတာ္ကို ေလ႔လာမိမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ ဒီအက်င္႔ အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ ဟာ ဖန္ဆင္းပိုင္သ အုပ္စိုးတဲ႔ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္ ေပးပိုင္သလို အျပစ္ လႊတ္ပိုင္တဲ႔ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္သားအေပၚမွာ အစဥ္ ခြင္႔လႊတ္တဲ႔ ေမတၱာရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိမွတ္ ယံုၾကည္၀န္ခံေနလို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ေနာင္တရ ေတာင္းပန္တတ္တဲ႔ အက်င္႔ဟာ ယံုၾကည္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ယံုၾကည္ ျခင္း အက်င္႔တခုလို႔ နားလည္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဓါးျပဟာ ေကာင္းတဲ႔အက်င္႔ မရွိေသာ္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းအက်င္႔ ရွိတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။

အကယ္၍သာ ခရစ္ေတာ္ဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔ကို အသနားခံတဲ႔ ဓါးျပကို ျငင္းပါယ္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ သူ႔ကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင္႔တဲ႔ အျပစ္သားေတြ တေယာက္မွ ကယ္တင္ျခင္းရႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိေတာ႔ပါဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကို ျပဳ၍ လမ္းလႊဲတဲ႔ အျပစ္သားေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကားတိုင္ေပၚက ခရစ္ေတာ္ ေယရႈရဲ႕ အျပစ္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ကယ္တင္ျခင္းဟာ (၁) အျပစ္သားအားလံုးကို ကယ္တင္ဖို႔ ႂကြလာတဲ႔ သတင္းေကာင္းကို အတိအလင္း ေၾကျငာလိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္ လို႔နားလည္ ရပါတယ္။ (၂) သူ႔ကို သခင္ အျဖစ္ယံုၾကည္ ကိုးစားတဲ႔ အျပစ္သားေတြ အတြက္ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈရွိတယ္ဆိုတာကို သက္ေသ ထူလိုက္တယ္လို႔ နားလည္ ရတယ္။ (၃) သူ႔ရဲ႕ ခြင္႔လႊတ္ျခင္း ေမတၱာဂရုဏာကို ေတာင္းခံဘို႔ ေနာက္ ဆံုး စကၠန္႔အထိ အခြင္႔အေရး ေပးေနေသးတယ္လို႔ နားလည္ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္ဟာ လူရဲ႕ ေကာင္းတဲ႔ အက်င္႔၊ မေကာင္းတဲ႔ အက်င္႔အေပၚမွာ မၾကည္႔ဘဲ သူ႔ကို ဘယ္ေလာက္ယံုၾကည္သလဲဆိုတဲ႔ အက်င္႔အေပၚမွာသာ ကယ္တင္ျခင္း ေပးတယ္ ဆိုတာ ရွင္းလင္းစြာနားလည္ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အေလ႔ အလာ (သေဘာေတာ္) ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူအခ်ိဳ႕ ေျပာတတ္ၾကတယ္ ဓါးျပေတာင္ ကယ္တင္ျခင္း ရေသးတာဘ၊ဲ ငါတို႔ကေတာ႔ ပိုက်ိန္းေသတာေပါ႔ ဆိုတဲ႔ အေတြး မ်ိဳးနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သနားျခင္းဂရုဏာေတာ္ကို မထီမဲ႔ျမင္ မျပဳပါႏွင္႔။ အျပစ္ႀကီးႀကီး ေသးေသး၊ အျပစ္သားဟာ အျပစ္သားပါဘဲ ဆိုတာ နားလည္ပါ။ ဧဖက္ ၂း၈-၉ ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

လူအခ်ိဳ႕က ေျပာတတ္ၾကေသးတယ္။ ငါအသက္ရွင္တုန္း ငါလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မယ္ ေသခါနီးမွ ဓါးျပလို အသနားခံလိုက္မယ္ ဆိုတဲ႔ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ဘုရား သခင္ရဲ႕ သနားျခင္းဂရုဏာကို မထီမဲ႔ျမင္ျပဳၿပီး အသက္မရွင္ပါနဲ႔။ မိမိျပဳတဲ႔ အျပစ္ အႀကီးအေသး အေပၚမူတည္ၿပီး အျပစ္အဖိုးအခ ေပးတဲ႔ ေျဖာင္႔မတ္တဲ႔ ဘုရားသခင္ ဆိုတာ သတိထားပါ။ ဂလာတိ ၆း၇-၈ ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင္႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သေဘာေတာ္ကို ေသခ်ာစြာ ပိုင္းျခား နားလည္ ျခင္း အားျဖင္႔ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ အက်င္႔ကို ခြဲျခားနားလည္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳ လိုက္ပါ တယ္။ ဂလာတိ ၅း၅ငါတို႔မူကား ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ ေျဖာင္႔မတ္ရာသို႔ ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင္႔ ငံ့လင္႔၍ေနၾက၏။ ။

၀န္ခံခ်က္၊ Judson Baptist Church Singapore ၏ သခင့္စကား ၀ိညာဥ္ေရးရာ စာေစာင္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ထုတ္ အမွတ္စဥ္ (၁၅၀) မွ ကူးယူတင္ျပထားပါသည္။

Ref:Calvary Burmese Church

Add your comment

Your email address will not be published.