ပေရာဖက္-တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၏တန္ခိုး ယုဒ ဦးစြာ ခ်ီတက္ရမည္။

ပေရာဖက္-တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၏တန္ခိုး ယုဒ ဦးစြာ ခ်ီတက္ရမည္။

တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပေရာဖက္ဆိုင္ရာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

 • ဘုရားသခင္၏ရာသီအသစ္ထဲသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း
 • “သင့္အသက္တာသည္ သင္၏ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း အဆင့္ထက္ပို မျမင့္တက္ႏိုင္ပါ ´´
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း မေျပာင္းလဲပါက အသင္းေတာ္ မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေရး၌ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ပါ။

ယုဒ ဦးစြာ ခ်ီတက္ရမည္။ (ေတာလည္ ၁၀း၁၄-၁၆)

 • ယုဒ၏အဓိပၸါယ္မွာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း
 • ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေရွ႔ဆက္တိုးေစလိုသည့္အခါတိုင္း

   ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ စတင္ရတတ္သည္။

 • ယုဒအမ်ိဳး (ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန္အမ်ိဳးႏွင့္တကြ) ေရွ႕သို႔ ဆက္ခရီး သြားျပီးမွသာ တဲေတာ္ကို ေရႊ႕ၾကသည္။
 • ဣသခါ၏အဓိပၸါယ္မွာ ပေရာဖက္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ ( ၁ရာခ်ဳပ္ ၁၂း၃၂)
 • ဇာဗုလုန္မွာ ဆုေက်းဇူး (သို႔) ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ (ကမာၻ ၃၀း၂၀)
 • တိုက္ပြဲဝင္ေသာအခါလည္း ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဦးစြာလာရသည္။
 • လူမ်ိဳးေတာ္၏အေမြ သိမ္းယူခ်ိန္က်ေသာအခါ ယုဒ ဦးစြာသြား ရသည္ (သူၾကီး ၁း၁-၂)။
 • သင့္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အေမြေတာ္ကို ရလိုလွ်င္ ခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္ရန္နည္းလမ္းသစ္မ်ား ကိုယ္ေတာ္သင့္ကိုသြန္သင္ပါေစ။
 • ဆိုးေသာသူကိုဒဏ္ေပး၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာ စစ္ပြဲ႒္ ယုဒဦးစြာ ခ်ီတက္ရ (သူၾကီး ၂၈း၁၈) မတရားမႈႏွင့္ပုန္ကန္မႈၾကံဳရလွ်င္…

ခ်ီးမြမ္းျခင္း၏ပေရာဖက္ဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား

 • ယုဒကို ေဖၚျပသည့္က်မ္းပိုဒ္မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာနိယာမရွိ
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ေျပာဆိုရခက္သည့္လူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းရာ႒္္ မ်က္ႏွာသာရေသာအေျခအေနကို ဖန္တီးေပးသည္။  (ကမာၻ ၄၄း၁၆-၁၈)
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းက နယ္ပယ္သစ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေစသည္။ (ကမာၻ ၄၆း၂၈) ပိုမိုအဆင္ေျပေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ အခြင့္အလမ္းသာေသာေနရာ႒္ ေနရာခ် ေပးသည္။ (ကမာၻ ၄၉း၈) ရန္သူလည္ပင္းကို လက္ျဖင့္ဆုပ္ကိုင္ ေစျပီး ရန္သူကို အခြင့္မရေစပါ။
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ လူတို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မွန္ကန္စြာ အကဲျဖတ္ေစ ႏိုင္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေစ (ကမာၻ ၄၉း၉)
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းက သားေကာင္ကို ဖမ္းမိေစသည္ (ကမာၻ ၄၉း၉) အစြမ္းအစမ်ား ကန္႔သတ္မခံရဘဲ တိုးပြါးျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနရံု သာမဟုတ္..အစြမ္းအစျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို အသံုးခ်လ်က္တိုးပြါးေစ
 • ခ်ီးမြမ္းေသာအသက္တာသည္ ႏုပ်ိဳျခင္းကို ခံစားေစသည္။ ျခေသၤ့ပ်ိဳ (ကမာၻဦး ၄၉း၉)
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ဘုရားသခင္၏ေတာင္ေတာ္ေပၚသို႔ တက္လွမ္းေစ ရန္မစလိမ့္မည္ (၄၉း၉)
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာင္ျမင္ေသာေနရာႏွင့္ ဦးေဆာင္ရေသာေနရာတြင္ ဆက္ရွိေနေစရန္ နည္းလမ္းျပင္ေပး သည္။ (၄၉း၁၀) တက္လိုက္က်လိုက္မဟုတ္..တည္ျမဲ
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေျခအေနထဲသို႔ ဝင္ ေရာက္လာျပီး ကိုယ္ေတာ္၏အုပ္စိုးျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္ အထိေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ေစသည္ (၄၉း၁၀)။
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား နာခံျခင္းအဆင့္သစ္ဆီသို႔ ပို႔ ေဆာင္ေပးသည္ (၄၉း၁၀)။

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအားလံုးသည္ တန္းတူညီတူမဟုတ္ပါ။

 • ဘုရားသခင္သည္ ပံုေသရပ္တန္႕ေနေသာဘုရားမဟုတ္ဘဲ ေရွ႕ဆက္သြားေနျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သူႏွင့္အတူေရႊ႕ရွားေစလို၏။
 • ခ်ီးမြမ္းျခင္း႒္ၾကီးထြားေစလိုျပီး ကိုးကြယ္ပံုနည္းလမ္းသစ္ သြန္ သင္ခြင့္ျပဳသင့္…သီခ်င္းေဟာင္း…လက္ႏွိပ္စက္
 • အသစ္ေသာသီခ်င္း- ဆာလံ ၁၄၉း၁၊ ၁၄၄း၉၊ ၉၉း၁၊ ၉၆း၁၊ ၄၀း၃၊

အရာခပ္သိမ္း ေျပာင္းလဲသြားျပီး ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ေရွ႕ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနသည္

 • လဲလ်က္ရွိေသာဒါဝိဒ္၏တဲေတာ္ကို ျပန္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တမန္ ၁၅း၁၆-၁၇ (အာမုတ္ ၉း၁၁-၁၂)
 • ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းကာလကို နားလည္ရန္ အေရးၾကီး
 • သိသင့္သမွ်အားလံုးကို သိျပီဟုထင္ျခင္းက အသစ္/ မရင္းႏွီး ေသာအရာကို ဆန္႔က်င္ဆီးတားသည္။
 • တမန္ ၃း၂၁၊ တမန္ ၂း၄၆-၄၇၊ ၆း၇၊ ၈း၄
 • မီလန္အမိန္႔ (ေအဒီ ၃၁၃) ခရစ္ယာန္ဘာသာဆုတ္ယုတ္ျခင္း
 • ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုသူမ်ားရွိ- ထိုသို႔ စီရင္ျပငွန္းျခင္းမခံရပါ
 • အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဟျဗဲဇစ္ျမစ္မွ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္
 • တရားဇရပ္မသြားေစ (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မၾကားရ)၊ ပသခါပြဲကို အီစတာႏွင့္အစားထိုးေပး၊ လစဥ္အဦးသီးေသာအသီးပြဲေတာ္ (ေရာ့ရွ္ခိုဒက္ရွ္ Rosh Chodesh) ပိတ္ပင္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း လႈပ္ရွားမႈအက်ဥ္း

 • ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ကယ္တင္ျခင္း/ ပရိုတက္စတင့္လႈပ္ရွားမႈ
 • ေရဗတၱိဇံ/ အီဗင္ဂ်ယ္လီကယ္လႈပ္ရွားမႈ
 • သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္း/ သန္႔ရွင္းျခင္းလႈပ္ရွားမႈ
 • အနာျငိမ္းျခင္း/ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္အနာျငိမ္းျခင္းလႈပ္ရွားမႈ
 • သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံ/ ပင္ေတကုေတၱလႈပ္ရွားမႈ
 • ပေရာဖက္မ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ယံုၾကည္သူ တိုင္းအား ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကိုလက္ေတြ႔က်င့္သံုးေစျခင္း/ ပေရာဖက္ဆိုင္ရာ   လႈပ္ရွားမႈ
 • တမန္ေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း/ တမန္ေတာ္ဆိိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ
 • တမန္ ၁၅း၁၆-၁၇ ဒါဝိဒ္တဲေတာ္ကို ျပန္ေဆာက္ျခင္းဟု ေဖၚျပ
 • အသင္းေတာ္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္းျခင္းသမိုင္းသည္ ခ်ီးမြမ္း ကိုးကြယ္ျခင္းကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေသာသမိုင္း ျဖစ္သည္။
 • လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုစီသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ဆိုင္ရာ သမၼာတရားကို ျပန္လည္ရယူေပးသလို အမ်ားကိုးကြယ္သည့္ ပံုစံကိုေျပာင္းလဲေစ
 • မာတင္လူသာသီခ်င္းေရးစပ္- ဂရိဂိုရီဘုန္းၾကီးရြတ္ဖတ္သံ မသံုး
 • အိုင္ဇက္ဝပ္၏ရႊင္ျမဴးေသာေတး- ခ်ားလ္စ္ ဝက္စေလ

ပေရာဖက္ဆိုင္ရာ တိုက္ပြဲဝင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

၁ဓမၼ ၁၆း၁၃ သိုးေက်ာင္းသားမွ စစ္သူရဲသို႔

Rev.Van Hnuai Kim

FGA Tulsa Bible Study

Oct 9-16,2016

Add your comment

Your email address will not be published.