ပေရာဖက္ႏ ွင့္တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာမ်ားက ေလ့လာျခင္း

ေနာက္ဆံုးကာလ သန္႔ရွင္းသူမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္း

နိဒါန္း္း

၁ေကာ ၁၂-၁၄ အရ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူ အေယာက္္တိိုုင္္းတို႔ အား မိမိ၏အသံေတာ္ကို  ကား ျကားေစလိုျပီး “အခ်ိိန္္မေရြြး ပေရာဖက္ျပဳ” ႏိ ုင္ ေစလိုသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အျခားေသာဘာသာစကားဆုေက်းဇူးအေပၚနားလည္သေဘာေပါက္ပံု တိုးတက္လာသလို ပေရာဖက္ျပဳ ျခင္းဆုေက်းဇူးကို နားလည္ႏိ ုင္သည္။

အသင္းေတာ္သည္ ၁ေကာ ၁၄း၃၉ ျပည္စိုု့သည့္ကာလကို ေရာက္ေန သည္။
အျခားေသာဘာသာစကားျဖင္ ေ့ ျပာရံုျဖင္ ့ မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ ယံု ၾကည္သူတိုင္း ပေရာဖက္ျပဳရန္ ယခု အခ်ိန္က်ေရာက္ေနပါျပ။ီ

 ပေရာဖက္ျပဳရန္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း-

ယံုၾကည္သူအေယာက္တိုင္းအတြက္အေျခခံအုတ္ျမစ္ဆိုင္ရာအေတြ႔အၾကံဳသံုးခုမွတတိယေျမာက္    အေတြ႔အၾကံဳ

>ယံုၾကည္သူတိုင္းက ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၏အလႊာအသီးသီးသို႔ ယူေဆာင္ သြားႏိုင္ရန္ အဓိကေလ့က်င္ ေ့ ပးသည္ ့ တန္ဆာပလာမွာ ပေရာဖက္ျပဳရန္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း ျဖစ္၏။

>ပ-အေတြ႔အၾကံဳမွာ ကယ္တင္ျခင္း/ဒုတိယေမြးျခင္း

>ဒု-အေတြ႔အၾကံဳမွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ဗတၱိဇံ ခံျခင္း

>တ-အေတြ႔အၾကံဳမွာ ပေရာဖက္ျပဳရန္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္ ့ ဘုရားသခင္ ၏

ပေရာဖက္ဆုေက်းဇူးကိုလက္ေတြ႔လႈပ္ရွားေစျခင္း

၁ေကာ ၁၄း၂၊ ၅၊ ၃၉

>တရားေဟာ ၂၉း၂၉ ကိုယ္ေတာ္ဖြင္ ့ျပေသာအရာမ်ားသည္ ကၽြနု္ပ္တ႔ို၎ ကိုေတြ႔ၾကံဳခံစား၍ လက္ ဆင့္ကမ္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ပရိုတက္ စတင္ ့၊ ပင္ေတကုေတၱ၊ ခယ္ရစၥမက္တစ္၊ ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

>ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေယာက္တိုင္း ပေရာ ဖက္ျပဳႏိ ုင္ေစရန္ျဖစ္။

ခယ္ရစၥမက္တစ္လႈပ္ရွားမႈ၏အားနည္းခ်က္မွာ ဆုေက်းဇူးကိုယံုၾကည္ျခင္းျဖင္ ့ မည္သို႔ေျဖလႊတ္ရမည္ကိုမသိျခင္း။

ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈကေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့သည့္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕

> ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈသည္ ယံုၾကည္သူတိုင္း ပေရာဖက္ျပဳႏိ ုင္ေစရန္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆုေက်းဇူးအား (ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင္ ့) မည္သ႔ို လက္ေတြ႔ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေစရမည္ ဆိုသည္ ့ ဖြင္ ့ျပခ်က္ကို          ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္။

>ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈသည္ ပေရာဖက္အမႈေတာ္ကို ျပန္လည္ရယူေပးသည္။

>ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈသည္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းအမႈေတာ္ႏ ွင့္ အထူးသျဖင္ ့ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ပေရာဖက္ ျပဳျုုခင္းအမႈေတာ္ကို ျပန္လည္ရယူေပးခဲ့သည္။ ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈသည္ အသင္းေတာ္ထံ စစ္တိုုက္      ေသာဘိသိက္ျခင္းကို

>ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈသည္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းအမႈေတာ္ႏ ွင့္ အထူးသျဖင္ ့ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္             ပေရာျဖက္ ျပဳျုုခင္းအမႈေတာ္ကို ျပန္လည္ရယူေပးခဲ့သည္။ ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈသည္ အသင္းေတာ္ထံ   စစ္တိုက္ေသာဘိသိက္ျခင္းကို ယူေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ပေရာဖက္လႈပ္ရွားမႈသည္ တိုက္ပြဲ၀င္ေသာ            ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ယူေဆာင္ေပးသည္။

လက္္ေတြြ႔လုုပ္္ေဆာင္္ေစျခင္္း၏အဆင္္ ့့ေလးဆင္္ ့့

“လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း” ဆိုေသာေ၀ါဟာရသည္ ဆုေက်းဇူးတစ္ခုအား လက္ခံရယူ၍၎ကို ရည္ရြယ္ထားသည္ နည္းလမ္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေစသည္ ့ အဆင္ ့ မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ဆုေက်းဇူးအမ်ိဳးအစားသံုးခုရွိျပီး ကယ္တင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇ့ နွင့္ သန္႔ရွင္း  ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဆုေက်း ဇူးမ်ား (ထင္ရွားျပျခင္းမ်ား) ျဖစ္ၾကသည္။

ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဆုေက်းဇူးျဖစ္ျပီး ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္ ့ လက္ခံရယူရသည္။ အလားတူစြာပင္ သန္႔      ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္ ့ လက္ခံ ယူရသည္ ့ ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္။ ထို႔    ေၾကာင္ ့ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ထင္ရွား ျပျခင္း မ်ားသည္လည္း ဆုေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ (၁ေကာ ၁၂း၇) ၎တို႔ကို လက္ခံယူပံု နည္းလမ္းသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု သိႏိုင္ပါသည္။

အဆင္္ ့့ေလးဆင္္ ့့မွွာ-

၁။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ သြန္သင္ခ်က္ (သို႔) ကတိေတာ္ကို နားလည္ရမည္ (ေရာမ ၁၀း၁၇)။

၂။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္က ယံုၾကည္ျခင္းကို ထြက္ေပၚေစသည္(ဧဖက္ ၂း၈-၉)။

၃။ ေတာင္းေလွ်ာက္၍ (ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္) လက္ခံရရွိသည္ (ေယာ၁း၁၂)။

၄။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဝန္ခံ (သို႔မဟုတ္ ေျပာထုတ္) ၍ေၾကညာ (သို႔မဟုတ္)

ထာဝရဘုရားထံမွစကားတစ္ခြန္းကိုရရွိရန္လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း

အဆင့္တစ္- သမၼာတရားကို သိရန္၊ ၁ေကာ ၁၂း၇၊ ၁၄း၁

အဆင့္ႏွစ္- ေက်းဇူးေတာ္ကယံုၾကည္ျခင္းကို ထြက္ေပၚေစ၍ ဆာငတ္ ေတာင့္တ ေစသည္။ ဆာငတ္  လွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္းရိွေနသည္။

အဆင္ သ့ ံုး- ေတာင္းေလွ ်ာက္၍ (ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင္ ့) လက္ခံရယူပါ။

အဆင္ ေ့ လး- ဝန္ခံျခင္း၊ ေျပာထုတ္ျခင္း၊ ေၾကညာျခင္း (သို႔) ျပဳလုပ္ျခင္း

အက်ဥ္္းခ်ဳပ္ေ္ေျပာရမည္ဆ္ဆိုိလုလွွ ်င္္-

၁။ ပေရာဖက္ျပဳရန္စကားတစ္ခြန္းကို ဘုရားသခင္ထံမွေတာင္းေလွ်ာက္သည့္အခါ တိုင္း ယံုၾကည္ျခင္းကို အသံုးျပဳရမည္။

၂။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ထံမွ စကား (သို႔) ခံစားခ်က္သည္ ခ်က္ျခင္းလိုလို ေရာက္လာတတ္သည္။

၃။ ၎သည္ ရုပ္ပံု၊ စကားလံုး (သို႔) ခံစားမိျခင္း အျဖစ္လာႏိုင္သည္။

၄။ သင့္ဖက္မွ ဆံုးျဖတ္ဖို႔လိုပါသည္။ သင္ပထမဆံုးရေသာအရာကား အဘယ္နည္း။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကိုးစားရန္ ေရြးခ်ယ္၍ ထိုအရာကိုယူလိုက္ပါ။ သင့္ကို သင္မျငင္းခုန္ပါႏွင့္။

၅။ သင္ေျပာျပေသာအခါ ထူမအားေပးသည့္ပံုစံျဖင့္ ေဝငွပါ။ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၏ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ          တည္ေဆာက္ျခင္း၊

ဆက္ရန္>>>>

July 26 2015 >>>

 

Add your comment

Your email address will not be published.