ပေရာဖက္ျပဳျုုခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ဆယ့္တစ္ခု# Aug 16,2015

၁၅။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းနိမိတ္လကၡဏာကို ေျဖလႊတ္ေပး သည္။

 • ေပ်ာက္သြားသည့္ပုဆိန္ေခါင္း (၄ ဓမၼ ၆း၁-၇)။
 • ေနာက္ဥပမာတစ္ခုမွာ ဧလိရွဲႏွင့္ ရႈနင္ျမိဳ႕သူမုဆိုးမျဖစ္သည္ (၄ ဓမၼ ၈း၃-၆)။  
 • ပေရာဖက္ျပဳျခင္းသည္ လူတို႔အားဆံုးရံႈးသြားေသာႏွစ္မ်ား၊ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေစသည္။  

၁၆။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက နိမိတ္လကၡဏာျဖင့္တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးသည္ (၄ ဓမၼ ၂း၁၄)။

ပေရာဖက္ျပဳသည့္အခါတိုင္း ပေရာဖက္ျပဳခံရသူအတြက္ ဘုရားသခင္က တံခါးသစ္မ်ားကို ဖြင့္ေပးပံုရသည္။  ထိုတံခါးသည္ သူတို႔၏အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားျဖစ္လာသည္။ ဧလိရွဲသည္ ဧလိယ၏ဝတ္လံုျဖင့္ ျမစ္ကိုရိုက္လိုက္ရာ ေရႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားသည္။   ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ကတံခါးကိုဖြင့္ေပးေၾကာင္းေကာင္းစြာ သရုပ္ေဖၚေပးေနသည္။  ထိုသို႔ဖြင့္ရန္ ဘုရားသခင့္တန္ခိုးေတာ္ကို ေျဖလႊတ္ေပးသည္။

၁၇။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေလကို တိုက္ခတ္ေစသည္

(ေယဇေက် လ ၃၇ႏွင့္ ေရွာလမုန္သီခ်င္း ၄း၁၆)ဂရိိစကား နယူမာသည္ “ေလ၊ အသက္ေလ၊ ဝိညာဥ္”  (ေယာ ၆း၆၃)  ပေရာဖက္ျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ေလကို ေျဖလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဇ ေက်လအား အရိုးႏွင့္ျပည့္ေသာခ်ိဳင့္ကို ပေရာဖက္ျပဳေသာအခါ အသက္ေလ သူတို႔ကိုယ္ခႏၶာ ထဲသို႔ဝင္၍ ၾကီးမားေသာစစ္တပ္ျဖစ္လာသည္( ေယဇ ၃၇း၁-၁၀)။ ၁၆ကို ၾကည့္ပါ)။

၁၈။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ေသေသာအရာမ်ားကို အသက္ရွင္ေစသည္။

၁၉။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းသည္ စစ္တိုက္လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၃း၁၀၊ ၁ ဓမၼ ၁၇ပါ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ေဂါလ်တ္အေၾကာင္း၊ ၁တိ ၁း၁၈ကို ၾကည့္ပါ)။

 • ဒါဝိဒ္သည္ စစ္တိုက္ရမလား၊ ဘယ္အခ်ိန္တြင္တိုက္ရမလဲဟု ကိုယ္ေတာ့္ထံအျမဲ ေမး ေလွ်ာက္ (၂ဓမၼ ၅း၁၇-၂၅)။  
 • ပေရာဖက္တစ္ပါးသည္ ေယာရွဖတ္အားစစ္တိုက္မည့္နည္းဗ်ဴဟာကိုေပးခဲ့ (၂ ရာခ်ဳပ္ ၂၀)။  
 • ေဟရွာယသည္ ေဟဇကိမင္းအား ေသနာခရိပ္အေပၚၾကီးမားစြာေအာင္ပြဲခံရမည္ဟု ပေရာ ဖက္ျပဳခဲ့သည္ (၄ ဓမၼ ၁၉)။  
 • ဧလိရွဲ၏ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္ျပဳသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားက ေျမာက္ပိုင္းဣသေရလ ႏိုင္ငံအား ရႈိရိတို႔၏အၾကိမ္ၾကိမ္တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရပ္ေစႏိုင္ခဲ့သည္ (၄ဓမၼ ၆၊ ၇၊ ၉၊ ၁၃)။  
 • ကၽြနု္ပ္တို႔လက္ထက္၌ပင္လွ်င္ ကိုယ္စားျပဳဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲ၌ အဓိက တိုးတက္မႈမ်ားသည္ ကိုယ္စားျပဳဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပေရာဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚမွာရွိ ေသာ ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • ပေရာဖက္ျပဳျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  
  • ပထမနည္းမွာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို “ဓါး” အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
  • ဒုတိယနည္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ နတ္ဆိုးတန္ခိုးမ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ပေရာဖက္ျပဳႏိုင္ၾကသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔အမ်ားစုသည္ မာရ္နတ္အား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္(ေလာေဂါ့စ္)ကို ကိုးကားေျပာဆို ရမည္ဟုသိၾကသည္။  သူ႔တဖက္၌ ပေရာဖက္ျပဳ၍လည္းရပါသည္။  ဧဖက္ ၃း၁၀

       ၁ ဓမၼ ၁၇ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။  

 

၂၀။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက လွ်ိဳ႕ဝွက္နက္နဲရာမ်ားကို ေဖၚထုတ္ေပးသည္။

 • အာမုတ္ ၃း၇ ကေျပာသည္မွာ
 • ၁ေကာ ၂း၉-၁၀က ကိုယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္မကူး ႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို ေဖၚျပမည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

၂၁။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆီကို ေျဖလႊတ္ေပးသည္။

 

 • (ဇာခရိ ၄း၁၄)။ “ဘိသိက္ခံရသူႏွစ္ပါး” ျဖစ္ေသာ ဇာခရိႏွင့္ ဟဂၢဲတို႔သည္ မိမိလူတို႔ထံ ပေရာဖက္ျပဳရန္ ဘုရားသခင္ေမြးထုတ္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  သူတို႔၏ပေရာဖက္ျပဳခ်က္က လူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ဘုရားသခင္၏မီးကို ေတာက္ေလာင္ေစရန္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္ဆီကို ေျဖလႊတ္ေပးသည္။  
 • ဤအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္က ပေရာဖက္မ်ားႏွင့္တမန္ေတာ္မ်ားကို လိုလားျပီး အသင္း ေတာ္၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ဟုေခၚရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္သည္ ( ဧဖက္ ၂း၂၀)။  တမန္ေတာ္ႏွင့္ပေရာဖက္မ်ားမရွိလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆီ စီး ဆင္းမည္မဟုတ္ပါ။
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔ပေရာဖက္ျပဳေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆီသည္ လူတို႔၏စိတ္ႏွလံုး ထဲသို႔စီးဆင္းသျဖင့္ ဝိညာဥ္မီးလွ်ံကိုေတာက္ေလာင္ေစသည္။  ဘုရားသခင္၏ လူတို႔ႏွလံုးသား ထဲရွိမီးသည္ ျငိမ္းသြားမည္မဟုတ္ေခ်။  ပို၍ပို၍ေတာက္ေလာင္လာလိမ့္မည္။  လူတို႔ကို ပေရာ ဖက္ျပဳလ်က္ သူတို႔ဘုရားသခင္အတြက္ေတာက္ေလာင္လာသည္ ကိုၾကည့္ပါေလ။

Add your comment

Your email address will not be published.