ပေရာဖက္ျပဳျုုခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ဆယ့္တစ္ခု

၁။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက တည္ေဆာက္ေပးသည္ (၁ေကာ ၁၄း၃)။

ရွိမုန္ကို ေပတရုဟုေခၚ၊ ဒါဝိဒ္ ဘုရင္ျဖစ္ရန္ေဟာေျပာ

၂။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ႏွစ္သိမ့္ေပးသည္ (၁ေကာ ၁၄း၃)။

“သင့္ရဲ့ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို ရရွိသူဟာ ပိုစိတ္ညစ္မသြားဘဲ ပိုေပ်ာ္သြားေစရမယ္”

ဇာခရိ ၃း၄-၅၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေယာရႈ၊ ဗိမာန္ေတာ္ေဆာက္ျခင္း ၁၇ ႏွစ္ရပ္တန္႔ခ်ိန္

၃။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ေဆးေၾကာေပးသည္ (ဧဖက္ ၅း၂၆)။

“ပေရာဖက္ျပဳခံရ ျပီးတဲ့ေနာက္ဘယ္လိုခံစားရသလဲ”။  လူတို႔ေျဖတတ္ၾကသည္မွာ “ကၽြန္ ေတာ့္ကို တည္ေဆာက္ေပးသလိုခံစားရတယ္။ ေဆးေၾကာေပးလိုက္သလိုလည္း ခံစားရတယ္။  ပေရာဖက္ျပဳခ်က္က အားနည္းခ်က္ကို မေထာက္ျပေပမဲ့ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေအာင္ေနခ်င္စိတ္၊ စိတ္ေတာ္နဲ႔ေတြ႔ခ်င္စိတ္ရွိလာတယ္။” ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေျပာထုတ္ျခင္းကို ၾကားရျခင္းက သူတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔လိုစိတ္ ျပင္းျပလာေစသည္။

၄။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္သည္ (၁ေကာ၁၄း၃)။

တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္သည္ဆိုျခင္းမွာ ယံုၾကည္ရန္ (သို႔) လုပ္ေဆာင္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။  ဘုရားသခင္ေျပာေသာအရာကို ေဆာင္ရြက္ျပီးေျမာက္ေစရန္ ယံုၾကည္ျခင္းလိုပါသည္။

၅။ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္က အေျခအေနမ်ားကိုလႈံ႔ေဆာ္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထလာ၍ ဘုရား သခင္ အလိုေတာ္ရွိေသာအရာကို ျပဳလုပ္လာၾကသည္။

၆။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္။   Aug

၇။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ကၽြနု္ပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္၏အခ်ိန္ဇယားထဲသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစသည္။

  • ေယရႈကားတိုင္ေပၚတြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ျပန္လည္ ေရြးႏႈတ္။
  • ဤအထဲတြင္ အခ်ိန္ဆံုးရံႈးသြားေသာအရာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ (ဧဖက္ ၅း၁၆)။
  • ေယာ လ ၂း၂၅ ကလည္း “က်ိဳင္းေကာင္စားေသာႏွစ္ကာလမ်ားကို ငါျပန္ေပးမည္”

၈။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ပညတ္တရားကို ျပန္တည့္မတ္ေစသည္။

၉။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ဘာသာေရးဆန္ေသာဝိညာဥ္၏မရင့္က်က္ေသာသံၾကိဳးကို ျဖတ္ေတာက္ေပးသည္။ (ဂလာတိ ၃း၁၊ ၄း၁၉)

၁၀။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ေကာင္းစားေစသည္။ (၂ ရာခ်ဳပ္ ၂၀း၂၀)

  • ဤအရာသည္ မရွိမျဖစ္ကတိေတာ္ ျဖစ္သည္။  ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တိို႔ကို တည္ၾကည္ေစသည္။
  • သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္၏အသံေတာ္ (ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မွတဆင့္လာသည္) ကိုၾကားဖို႔လိုျပီး ေျပာ သည့္အတိုင္းနာခံရပါမည္။
  • ထိုအရာက ကၽြနု္ပ္တို႔အား ေကာင္းစားျခင္းဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျပီး ၾကြယ္ဝျပည့္လွ်ံေစသည္။

၁၁။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ဆုေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ဘိသိက္ျခင္းမ်ားကို ဖြင့္ျပ၍ ေျဖလႊတ္ ေပးသည္ (၁တိ ၄း၁၄၊ ေရာမ ၁း၁၁)။

၁၂။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ေခၚျခင္းတရားကို ဖြင့္ျပသည္။

၁၃။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက အနာျငိမ္းျခင္းနိမိတ္လကၡဏာကို ေျဖလႊတ္ေပးသည္။

  • နိမိတ္လကၡဏာျဖင့္အနာျငိမ္းျခင္းသည္ ပေရာဖက္မ်ားႏွင့္ ဒြန္တြဲလ်က္ပါေနသ လိုထင္ရသည္။
  • ဧလိရွဲ၏စကားက ေနမန္ကို က်န္းမာေစသည္ (၄ ဓမၼ ၅)။
  • ေဟရွာယ၏ စကားက ေဟဇကိကို က်န္းမာေစသည္ (ေဟရွာ ၃၈း၅)။
  • ပေရာဖက္ျပဳျခင္း ျပည္ေတာ္ကို က်န္းမာေစသည္ (၄ဓမၼ ၂း၁၉-၂၂)။

၁၄။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းက ျပည္ေတာ္ကို က်န္းမာေစသည္ (၄ဓမၼ ၂း၁၉-၂၂)။

ဆက္ရန္ >>>>

More Articles >>>

 

Add your comment

Your email address will not be published.