ပေရာဖက္ျပဳျခင္း စီးဆင္းပံု #July 26,2015

ပေရာဖက္ျပဳျခင္း စီးဆင္းပံု

၁။ ပေရာဖက္ျပဳရန္စကားတစ္ခြန္းကို ဘုရားသခင္ထံမွေတာင္းေလွ်ာက္ သည့္အခါ တိုင္း ယံုၾကည္ျခင္းကို အသံုးျပဳရမည္။

၂။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံမွ စကား (သို႔) ခံစားခ်က္သည္ ခ်က္ျခင္း လိုလို ေရာက္လာတတ္သည္။

၃။ ၎သည္ ရုပ္ပံု၊ စကားလံုး (သို႔) ခံစားမိျခင္း အျဖစ္လာႏိုင္သည္။

၄။ သင့္ဖက္မွ ဆံုးျဖတ္ဖို႔လိုပါသည္။  သင္ပထမဆံုးရေသာအရာကား အဘယ္နည္း။  သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ကိုးစားရန္ ေရြးခ်ယ္၍ ထိုအရာကို ယူလိုက္ပါ။  သင့္ကို သင္မျငင္းခုန္ပါႏွင့္။

၅။ သင္ေျပာျပေသာအခါ ထူမအားေပးသည့္ပံုစံျဖင့္ ေဝငွပါ။  ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၏ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း (သို႔) ႏွစ္သိမ့္ သက္သာ ေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိရပါ။

 • ခ်ာဇာ ဆိုေသာၾကိယာ၏ နာမ္မွာ ခ်ိဳဇဲ့ (chozeh) ျဖစ္ျပီး “ျမင္ေသာသူ” (သို႔) “ျမင္ေသာသူမ်ား” ဟု ၁၅ ၾကိမ္ ဘာသာျပန္ထားကာ ပေရာဖက္ ဟု တစ္ၾကိမ္ ဘာသာ ျပန္ထားသည္။၂  ဤစကားလံုး၏အေျခခံအဓိပၸါယ္မွာ ဖြင့္ျပခ်က္ (သို႔) ရူပါရံုကို ျမင္ျခင္း ႏွင့္ဆိုင္သည္။
 • “ပေရာဖက္” ႏွင့္ “ပေရာဖက္ျပဳသည္” ဟုေျပာရန္သံုးေသာအျခားအေျခခံစကား လံုးမွာ နာဘီလီ (nabily) ဆိုေသာနာမ္ျဖစ္ျပီး ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ၃၁၆ ၾကိမ္အသံုး ျပဳထားကာ “ပေရာဖက္” ဟု ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္။  ၎၏ၾကိယာပံုစံမွာ နာဘာ (naba) ျဖစ္ျပီး ၁၁၅ ၾကိမ္ပါကာ “ပေရာဖက္ျပဳသည္” ဟု ဆိုလိုသည္။  ၎၏ အဓိပၸါယ္မွာ “ပလံုစီထလာသည္၊ စကားလံုးမ်ားလွိမ့္ထြက္လာသည္ (သို႔) ထြက္ေပၚ စီးထြက္လာ သည္” ဟု ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါက်မ္းပိုဒ္မ်ားတြင္ ၎ကို ေတြ႔ရသည္။
 •  ေတာလည္ ၁၁း၂၇၊ ၁ဓမၼ ၁၀း၅၊ ၁၉း၂၀၊ ၁ရာခ်ဳပ္ ၂၅း၂။
 • ထိုက်မ္းပိုဒ္အားလံုး၌ ပေရာဖက္ျပဳေသာစကားသည္ “ပလံုစီတက္လာ” ၍ စီးထြက္ လာသည္ဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္သည္။
 • “ပလံုစီထလာသည္” ႏွင့္ ဆင္တူေသာေဟျဗဲစကားလံုးေနာက္တစ္လံုးမွာ နာတပ္ (nataph) ျဖစ္ျပီး ၁၈ ၾကိမ္အသံုးျပဳထားကာ “က်လာသည္၊ တစက္စက္က်သည္၊ တစိမ့္ စိမ့္စီးဆင္းသည္” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။
 • ေယဇေက်လက်မ္း၏အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္ႏွစ္ခုတြင္ ထာ၀ရဘုရား၏စကားေတာ္ သည္ သူပေရာဖက္ျပဳေသာအခါ လူတို႔အေပၚသို႔ ရြာက် (သို႔) တစ္ေပါက္ေပါက္ က်လာ သည္။ ဆာလံ ၆၈း၈ ကလည္း ထာ၀ရဘုရား၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ မိုးတိမ္တို႔သည္ မိုးကိုရြာက်ေစရသည္ဟု ေဖၚျပသည္။  ကိုယ္ေတာ္၏မ်က္ ေမွာက္ေတာ္က မိုးကိုရြာေစ သည္။
 • ဤအရာသည္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းစီးဆင္းပံု၏ အဓိကအယူအဆျဖစ္သည္။  သန္႔ ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲ၌ လႈပ္ရွားထလာ၍ ကိုယ္ေတာ္၏မ်က္ ေမွာက္ေတာ္က ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စီးဆင္းေစ၊ သြန္းေလာင္း က် ေစ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲမွ ရြာက်ေစသည္။

ဖြင့္ျပျခင္းဆုေက်းဇူးမ်ား

 • ဘုရားသခင္အဓိက ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည့္နည္းလမ္းသံုးမ်ိဳးမွာScreen Shot 2015-07-26 at 5
  • ျမင္ျခင္း (၄ဓမၼ ၂း၁၁-၁၂၊ ၆း၁၇၊ ေဟရွာ ၆း၁-၈၊ မႆဲ ၁၇း၁-၃)
  • ၾကားျခင္း (ေဟရွာ ၆း၈၊ တမန္ ၉း၃-၇၊ ၁၀း၁၃-၁၅
  • ခံစားျခင္း (သို႔) အာရံုခံျခင္း (ေယဇ ၁း၃၊ ၃း၁၄၊ ၃၃း၂၂)
 • ဤဆုေက်းဇူးမ်ား လႈပ္ရွားပံု
  • ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႈပ္ရွားေစျခင္း
  • ပေရာဖက္ျပဳျခင္း စီးဆင္းေနစဥ္
  • တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနစဥ္
  • ဝိညာဥ္ေတာ္၏လမ္းျပမႈခံရေသာအခါ
  • ဝိညာဥ္ေတာ္အထဲ၌ေလွ်ာက္လွမ္းေနစဥ္

ပေရာဖက္ျပဳရန္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း- တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေစ်းကြက္ အတြက္ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၏       ေသာ့ခ်က္

 • အသင္းေတာ္သည္ ေခတ္ကာလသစ္ထဲသို႔၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး ယံုၾကည္သူမ်ားကို တန္ဆာ ဆင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ သည္။
 • ပေရာဖက္ျပဳရန္လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ျခင္း အသစ္အတြက္    လိုအပ္သည္။
 • လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ “ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္း” ကို ရရွိေစသည္။
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္၍အုပ္စိုးပိုင္ခြင့္ကိုရယူမည္ဆိုပါက ပေရာဖက္ဘိသိက္ ျခင္းကို လိုအပ္ပါသည္။
 • ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းသည္ စစ္သူရဲ၏ (သို႔မဟုတ္ စစ္တိုက္ေသာ) ဘိသိက္ျခင္း ျဖစ္ သည္။
 • လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းက ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းကို ယူေဆာင္ေပးျပီး ၎က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မိမိ၏    ပန္းတံုးတိုင္ထဲသို႔ ခ်က္ျခင္း ၀င္ေရာက္ေစသည္။
 • လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျပီး ၎က သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏လႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုၾကီးမားစြာေျဖလႊတ္ေပးသည္။
 • ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အထဲ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းေစ သျဖင့္ သာမန္ျဖစ္ ရပ္မ်ားသည္ နိမိတ္လကၡဏာအတြက္ လမ္းစမ်ား ျဖစ္လာသည္။
 • ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းသည္ “ေဘာင္၏အျပင္” မွစဥ္းစားႏိုင္ေစရန္ မစသျဖင့္ စိတ္မကူး ရဲေသာအရာသည္  ျဖစ္ႏိုင္လာသည္။
 • ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းသည္ “ယခုႏွင့္ ဤေနရာ” အတြက္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈကို ေျဖ လႊတ္ေပးရံုသာမက ဘုရားသခင္ သင့္အား ေပးသည့္ အရာကို စိတ္ခ်ႏိုင္သည့္ အစြမ္းသတၱိကိုေပးသည္။
 • ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းသည္ သင့္ကိုဆက္သြယ္ေပး၍ ေရွ႕တိုးေစကာ သင္၏ပန္းတံုးတိုင္ကို ေရာက္ရွိေစမည့္လမ္းတြင္ ကာကြယ္ေပးသည္။
 • ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကူညီမစ၍ ဦးေဆာင္ ေပးမည့္သူမ်ား၊ ပိုျမင့္ ေသာေနရာသို႔ဆြဲေခၚမည့္သူမ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ ေပးသည္။
 • ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းကို လႊဲေျပာင္းေပး၍ရသည္။
 • ပေရာဖက္ဘိသိက္ျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းကို ခ်ိဳးႏွိမ္ေပးသည္။

ဆက္ရန္ >>>>

Last Sunday July 19,2015 >>>

 

Add your comment

Your email address will not be published.