နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ျခင္း အမႈေတာ္-Jan 14,2018

ဘုရားသခင္ထံမွ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ခိုးယူရန္ႏွင့္ လူတို႔အား ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္းေစရန္

ပုန္ကန္သူစာတန္၏ ဦးတည္ခ်က္

စာတန္၏အခြင့္အာဏာ

 • ဤေလာကကိုအစိုးရေသာဘုရားျဖစ္- ၂ေကာ ၄း၄
 • အာဒံက ေပးေသာေၾကာင့္ ဤေလာကကို သူရျပီး ေနာက္ဆံုးတရားစီရင္ျခင္း မတိုင္မီအထိ သူ၏ႏိုင္ငံ တြင္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ လုကာ ၄း၅-၆။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူ၏ႏိုင္ငံတြင္ မရွိေတာ့ပါ။

 • ေမွာင္မိုက္နိုင္ငံကို အုပ္စိုးသူသည္ အလင္းႏိုင္ငံကို မအုပ္စိုးႏိုင္ပါ။
 • ေကာေလာ ၁း၁၃။
 • ေယာဟန္ ၁၃း၂၆-၃၀။

စာတန္၏နယ္ပယ္

  • ဧဖက္ ၆း၁၂ ေကာင္းကင္အရပ္ (ဒုတိယ ေကာင္းကင္)
  • ဧဖက္ ၂း၂ အာကာသ
 •        (ဒုတိယ ေကာင္းကင္)
  • ေယာဘ ၁း၇ ေျမၾကီးေပၚ

စာတန္ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံု

 • ႏိုင္ငံ၊ ျမိဳ႕၊ ရြာ
 • ဝါဒၾကီးမ်ား (Ideologies)
 • မက်ဆင္းမီရာထူးမ်ိဳးဆက္ရွိ
 • ယံုၾကည္သူ၏ဆုေတာင္းျခင္း ကသူတို႔ကို ကန္႔သတ္
 • ဧဖက္ ၆း၁၂၊ ၁း၂၁၊ ၃း၁၀
 • ေရာမ ၈း၃၈
 • ၁ေကာ ၁၅း၂၄
 • ေကာေလာသဲ ၁း၁၆
 • ေကာေလာသဲ ၂း၁၀၊၁၅

စာတန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ဘုရားသခင္သည္…

 • ဖန္ဆင္းရွင္
 • ေနရာတိုင္းမွာရွိ
 • အရာခပ္သိမ္းကိုသိ
 • အနႏၱတန္ခိုးရွိ
 • ထာဝရတည္။ ဘုရားႏိုင္ငံ ေတာ္သည္ အစႏွင့္အဆံုး မရွိပါ။
 • ျငိမ္သက္ေစ
 • စိတ္ခ်ေစ
 • ဦးေဆာင္လမ္းျပ
 • အလင္းဖြင့္ျပ၊ နားလည္ေစ
 • ခြင့္လႊတ္
 • စိတ္ကို ေအးခ်မ္းေစ
 • အားေပးသည္
 • ႏွစ္သိမ့္သည္

 

စာတန္သည္…

 • ဖန္ဆင္းခံရသူ
 • အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ၏ကန္႔သတ္ ျခင္းခံရ- ေယာဘ ၁း၆-၇
 • အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာသိ၊ သင္ ့စိတ္ကိုမသိ၊တ- ၁၉း၁၅
 • စာတန္၏တန္ခိုးကို ဘုရား ကန္႔သတ္-ေယာဘ ၁း၆-၁၂
 • စာတန္၏အုပ္စိုးမႈ အဆံုး သတ္ခ်ိန္ရွိ၊ ထိုက်မ္းစာမ်ား ကို သူတို႔သိ၍ ေၾကာက္၊မုန္း
 • စိတ္ကို ညွင္းဆဲ
 • ျခိမ္းေျခာက္
 • အတင္းတိုက္တြန္း
 • ရႈပ္ေထြးေစ
 • အျပစ္စီရင္
 • စိတ္ဖိစီးေစ
 • စိတ္ဓါတ္က်ေစ
 • စိတ္ပူပန္ေစ

   နတ္ဆိုးႏွင့္ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ား
Demons and Evil Spirits

-ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ နတ္ဆိုးႏွင့္ ဝိညာဥ္ဆိုးကို အျပန္အလွန္သံုး

-စာတန္ႏွင့္ သူ၏တမန္မ်ား၏ လက္ေအာက္ခံမ်ားျဖစ္ၾက၏။

 • ဂရိဘာသာျဖင့္-

 – နတ္ဆိုးကို daimon or         daimonia ဟုေခၚသည္။

 – ဝိညာဥ္ဆိုးကို ponera

 – ညစ္ညဴးေသာနတ္ကို akatharta ဟုေခၚသည္။

 • နတ္ဆိုးမ်ားသည္ က်ဆင္းေကာင္းကင္တမန္ မဟုတ္ပါ။ ဧဖက္ ၆း၁၆မွ မာရ္နတ္ပစ္ခတ္ေသာ မီးစက္လက္နက္သည္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ဆိုလိုပါသလား။
 • ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးတြင္ အရြယ္အစား၊ တန္ခိုးအာဏာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသည္။

 

နတ္ဆိုးမ်ား၏သေဘာသဘာဝ

 • နတ္ဆိုးမ်ားတြင္ အသက္ရွိသည္။ စိတ္ဆႏၵရွိျပီး စာတန္ ကို အေစခံသည္။
 • ေယရႈသည္ သူတို႔ကို သက္ရွိအျဖစ္အျမဲ ဆက္ဆံသည္။
 • နတ္ဆိုးစကားေျပာသည္ကို ေယရႈမအံံႀသပါ။ လုကာ ၄း၃၄၊ လုကာ ၈း၂၈၊ မႆဲ ၁၂း၄၃-၄၅

နတ္ဆိုးမ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္ မရွိပါ။

 • ခႏၶာမပါဘဲေနႏိုင္ေသာ္လည္း လူ(သို႔) တိရစာၦန္၏ခႏၶာ တြင္ေနလွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ လႈပ္ရွားႏိုင္သည္။
 • ခႏၶာကို အလြန္ေတာင့္တျခင္းက တခ်ိန္တြင္ သူတို႔မွာ ခႏၶာရွိခဲ့ပံုရ။ ေလေဂါင္- လုကာ ၈း၂၆-၃၉။

နတ္ဆိုးမ်ား စကားေျပာႏိုင္သည္။

 • သူတို႔ဝင္ပူးေနသည့္လူ၏ႏႈတ္ကို သံုး၍စကားေျပာ သည္။ လုကာ ၄း၃၄
 • ေျပာင္းလဲျပီး ၅ၾကာေသာအသင္းေတာ္အတြင္းေရး မွဴး

နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္စကားေျပာသင့္ပါသလား။

 • ခရစ္ဝင္က်မ္းလာ နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ျခင္း ၈ ခုအနက္ ၁ ခုတြင္ သာ ေယရႈက နတ္ဆိုးႏွင့္စကားေျပာဆိုသည္။ (ဂါ ဒရျပည္နတ္ဆိုး)
 • ျပင္းထန္သည့္နတ္ဆိုးစြဲျခင္းတြင္ သာေျပာရတတ္သည္။
 • နတ္ဆိုးက မလိုအပ္တာေျပာလ်က္ အခ်ိန္ဆြဲတတ္သည္။
 • နတ္ဆိုးထံမွ အျခားအခ်က္မ်ားရယူသံုးျခင္းအႏၱရာယ္ရွိ

နတ္ဆိုးတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

 • စာတန္္ကို ကိုးကြယ္၍အေစခံသည္။
 • စာတန္၏အမႈမ်ားတြင္ ဝမ္းေျမာက္သည္။
 • စာတန္၏ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖၚသည္။
 • တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏အေရးကိစၥတြင္ အဆိုးဖက္မွလႊမ္းမိုး-
 • အသင္းေတာ္၏လုပ္ငန္းကို မထိေရာက္ရန္လုပ္ေဆာင္
 • ယံုၾကည္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍တိုက္ခိုက္သည္။
 • စာတန္၏ရန္သူမ်ားကို ဒဏ္ခတ္သည္။
 • စာတန္အတြက္ သဘာဝလြန္အမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။
 • လူသားတိုင္းကို တိုက္ခိုက္သည္။

နတ္ဆိုးမ်ားသည္ မိမိ၏အဆံုးကို သိၾကသည္။

 • က်မ္းစာကို သိသည္။ မႆဲ ၈း၂၉ အခ်ိန္မက်မီညွင္းဆဲ မည္ေလာဟုေမးသည္။
 • ဗ်ာ ၂၀ႏွင့္ ၂၁ ကို သိသည္။
 • ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကိုျဖဲသည့္ နတ္ဆိုးဝင္အမ်ိဳးသမီး

က်မ္းစာ ၆အုပ္စလံုးတြင္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းသာမပါသည့္ အမ်ိဳးသမီး

နတ္ဆိုးမ်ားတြင္ သဘာဝလြန္ခြန္အားရွိ၏

 • ဂါဒရျပည္မွနတ္ဆိုးဆြဲသူတြင္ အံ့မခန္းခြန္အားရွိသည္။ သံၾကိဳးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္နိုင္သည္။ မာကု ၅း၁-၂၀၊ လုကာ ၈း၂၆-၃၉။
 • ထို႔ေၾကာင့္ နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ျခင္းကုိ တစ္ဦးတည္း မလုပ္ သင့္ပါ။ သံုးေလးေယာက္လိုသည့္အခ်ိန္မ်ား ရွိသည္။

သူတို႔ကို စနစ္က်စြာ ဖြဲ႔စည္းထားျပီး အထက္ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရွိသည္။

 • ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ဖြဲ႔စည္းပံုအဆင့္ဆင့္ကို စာတန္ နားလည္ျပီး ထိုကဲ့သို့ မိမိႏိုင္ငံကိုဖြဲ႔စည္းသည္။
 • ေဆးသမားသည္ျမိဳ႔သစ္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ေဆး ေရာင္းသည့္ေနရာအလိုလိုရွာေတြ႔သည္မွာ ေဒသအလိုက္ အုပ္စိုးသည့္နတ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

နတ္ဆိုးမ်ားသည္ တရားဝင္အခြင့္ေရးကို သိသည္။ (Demons are legalistic.)

 • လူသည္ အျပစ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ နတ္ဆိုးကို တရားဝင္ ဝင္ ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္။ ထိုအျပစ္ကို ေနာင္တမရလွ်င္ နတ္ဆိုးသည္ မိမိရထားသည့္ေနရာကို တရားသျဖင့္ တြယ္ကပ္ေနလိမ့္မည္။
 • လိင္ပိုင္းျပစ္မႈကို ေနာင္တမရလွ်င္ တပ္မက္သည့္နတ္ဆိုး ကို မည္မွ်ေအာ္ဟစ္ၾကိမ္းေမာင္းေစကာမူ ထြက္မည္ မဟုတ္ပါ။

အခ်ိဳ႕နတ္ဆိုးမ်ားသည္ တိရစာၦန္ သဘာဝရွိ သည္။

 • လုကာ ၁၀း၁၉၊ ဆာလံ ၉၁း၁၃
 • နတ္ဆိုးစြဲသူမ်ား ေျမြ၊ ေမ်ာက္၊ က်ား
 • နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ပုန္းကြယ္၍ေနလိုၾကသည္။
  • ေယာ ၃း၂၀ အေမွာင္ကိုႏွစ္သက္
  • မႆဲ ၁၂း၂၈-၃၀ ဤအမႈကိုဆန္႔က်င္သူမ်ား သတိျပဳရန္

Click here for watch Video >> Bible Study Jan 14,2018

Jan 7,2018  >>>