နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ျခင္း အမႈေတာ္-DELIVERANCE MINISTRY #Jan 7,2018

နိဒါန္း

  • ေယရႈက တပည့္ေတာ္မ်ားကို အပ္ႏွင္းခဲ့သည့္အမႈ တြင္ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းေဟာေျပာျခင္း (၂) လူနာကို က်န္းမာေစျခင္း (၃) နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။ မႆဲ ၁၀း၁၊ ၇-၈။ လုကာ ၉း၁-၂။
  • ဤအမႈသံုးခုသည္ အသင္းေတာ္၏အေျခခံအုတ္ ျမစ္ျဖစ္သည္။
  • ထိုအုတ္ျမစ္ကိုဖယ္ရွားလွ်င္ အသင္းေတာ္လည္း ေရြ႕သြားလိမ့္မည္။
  • အသင္းေတာ္၏အေျခခံအုတ္ျမစ္လိုနိယာမကို ဖယ္ရွားပါက အသင္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ၾကံ ရြယ္ထားသည့္ ပံုစံႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သြားလိမ့္မည္။

အသင္းေတာ္သမိုင္းတြင္ နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ ျခင္းအမႈ

 • တာတူလ်န္ (Tertullian, AD. 200) – အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ထံမွ နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ခဲ့ရပံုကို စာအုပ္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။
 • နတ္ဆိုးစကား- ငါ့ပိုင္နက္ထဲဝင္လာလို႔ တရားနဲ့အညီ ငါ လုပ္တာ။
 • အိုရီဂင္ (Origen, AD. 250, in Against Celsus) က လူႏွင့္ တိရိစာၦန္ထဲမွ နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းေရးသားခဲ့
 • လက္တန္းနီးယပ္စ္ (Lactanius, AD. 315) က နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ ျခင္းအေၾကာင္းေရးသားခဲ့သည္။
 • စမစ္ဝစ္ဂယ္စဝပ္ (Smith Wigglesworth)
 • မာရီယာဝုသ္ဝပ္အက္သာ (Maria Woodworth-Etter) ၁၉ ရာစုအကုန္ႏွင့္ ၂၀ ရာစုအစတြင္ အမႈေဆာင္ျပီး နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ ျခင္း၊ အနာျငိမ္းျခင္းအမႈေတာ္ျဖင့္ ထင္ရွားသည္။
 • ဒဲရစ္ပရင့္စ္ (Derek Prince)

ယေန႔ အသင္းေတာ္၏တုန္႔ျပန္ပံု

 • နတ္ဆိုးကို တခါတရံမွသာ ေတြ႔ၾကံဳရသျဖင့္ အေလး မေပးသင့္ဟုဆို။
 • ေပါလု၏စကား- ၂ေကာ ၂း၁၁ သူ၏အၾကံအစည္ကိုသိပါ
 • နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္လ်က္အနာျငိမ္းျခင္း မခံစားေစျခင္းသည္အနာ ကိုမစည္းျခင္းႏွင့္လမ္းလြဲေစျခင္းျဖစ္၊ ေယဇ.၃၄း၄-၅

နတ္ဆိုးကို လ်စ္လ်ဴမရႈပါႏွင့္။ အလြန္ အကၽြံလည္း အာရံုမစိုက္ပါႏွင့္။C. S. Lewis

စာတန္၏သေဘာသဘာဝႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ား

 • က်ဆင္းေသာေကာင္းကင္တမန္- ေဟရွာ ၁၄း၁၂-၁၄၊ ေယဇ. ၂၉း၁၂-၁၉၊ ဗ်ာ. ၁၂း၉။
 • က်မ္းစာတြင္ အမည္လြန္စြာ အေရးပါသည္။ အမည္သည္ ထိုသူ၏ စရိုက္သဘာဝကို ေဖၚျပသည္။
 • စာတန္၏အမည္မ်ားလည္း သူ၏သဘာဝကို ေပၚလြင္ေစ

စာတန္၏အမည္မ်ား

 • စာတန္ (ရန္ဖက္ျပဳသူ)- ေယာဘ ၁း၆၊မႆဲ ၄း၁၀
 • ေဗလေဇဗုလ (ယင္ေကာင္တို႔၏အရွင္/ ေနာက္ ေခ်းဘုရား) – မႆဲ ၁၂း၂၄၊ ၂၇
 • နတ္ဆိုးမင္း – မႆဲ ၁၂း၂၄ (ေဗလေဇဗုလႏွင့္တူ)
 • မာရ္နတ္ (wicked one) – မႆဲ ၁၃း၁၉
 • ရန္သူ – မႆဲ ၁၃း၃၉
 • လူသတ္သမား – ေယာဟန္ ၈း၄၄
 • မုသာ၏အဖ – ေယာဟန္ ၈း၄၄-၄၅
 • သူခိုး – ေယာဟန္ ၁၀း၁၀
 • ရန္ဘက္ (adversary) – ၁ေပ ၅း၈
 • နဂါး – ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၇
 • ေရွးေျမြေဟာင္း – ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၉
 • လွည့္ျဖားသူ – ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၉
 • ညီအစ္ကိုတို႔ကို အျပစ္တင္စြပ္စြဲသူ – ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၁၀၊ ဇာခရိ ၃း၁။
 • အလင္း၏ေကာင္းကင္တမန္- ၂ေကာ ၁၁း၁၄
 • ဤေလာကကို အစိုးရေသာမင္း- ေယာဟန္ ၁၂း၃၁
 • အာကာသေကာင္းကင္ကိုအစိုးရေသာမင္း- ဧဖက္ ၂း၂
 • ဤေလာကကို အစိုးရေသာဘုရား- ၂ေကာ ၄း၄
 • အႏၱီခရစ္- ၁ေယာ ၄း၁-၄၊ ၂ေယာ ၇
 • ေဗလ်ာလ (တန္ခိုးမရွိသူ/ေဖါက္ျပန္သူ)- ၂ေကာ ၆း၁၅
 • အျပစ္စီရင္သူ- ၁တိ ၃း၆
 • မာရ္နတ္- စြပ္စြဲသူ၊ အသေရဖ်က္သူ- မႆဲ ၄း၁၊ ေယာ ၈း၄၄
 • ဘုရင္ – ဗ်ာ ၉း၁၁
 • အဗဒၵဳန္ (သို႔) အေပါလ်ဳန္/ဖ်က္ဆီးသူ- ဗ်ာ ၉း၁၁
 • အနက္ဆံုးေသာတြင္း၏တမန္- ဗ်ာ ၉း၁၁
 • ညွင္းဆဲသူ- တမန္၁၀း၃၈
 • ေဟာက္ေသာျခေသၤ့- ၁ေပ ၅း၈
 • စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ- မႆဲ ၄း၃

FGATulsa Bible Study Jan 7,2018 # Rev. Van Hnuai Kim