တမန္ေတာ္မ်ားအတြက္ က်မ္းစာ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္

တမန္ေတာ္မ်ားအတြက္ က်မ္းစာ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္

 • ဧဖက္ ၄း၁၁-၁၂၊ အမႈေတာ္ ငါးမ်ိဳးစလံုးရွိ
 • ၁ေယာ ၂း၂၇၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ရွိေသာေၾကာင့္ ပေရာဖက္၊ တမန္ေတာ္မလိုဟုဆိုျခင္း
 • ဓမၼသစ္အသင္းေတာ္၏သာဓက- ေရာမ ၁၆း၇၊ တိေမာေသ၊ တိတု
 • မိစာၦတမန္ေတာ္မ်ား၊ ၂ေကာ ၁၁း၁၃
 • ဧဖက္ ၂း၂၀၊ အသင္းေတာ္၏အေျခခံအုတ္ျမစ္
  • အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ အေဆာက္အဦ၏အရြယ္အစားကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
  • အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ အေဆာက္အဦ၏အမ်ိဳးအစားကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
  • အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ အေဆာက္အဦ၏သက္တမ္းကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
 • ၁ေကာ ၁၂း၂၈၊ ၂ေကာ ၁၀း၁၃-၁၆- အငန္းအတာ။

တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာဘိသိက္ျခင္း၏ဝိေသသလကၡဏာရပ္ ဆယ့္ႏွစ္ခု

 • ေစလႊတ္ေသာဘိသိက္ျခင္း- ေယရႈ၊ ၁၂ ပါး၊ ယံုၾကည္သူအားလံုးေစလႊတ္ခံရ။
  • ေစလႊတ္ျခင္းသည္ – ရိတ္သိမ္းျခင္းတိုးလာေစ၍ အနာျငိမ္းျခင္းႏွင့္နိမိတ္လကၡ ဏာတိုးလာေစသည္။ ရင့္က်က္ေစ၍ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျပီး အဆင့္တက္ေစသည္။
 • ထိုးေဖါက္ေအာင္ျမင္ေစေသာဘိသိက္ျခင္း- ေဟရွာ ၄၅း၁-၃။
 • စစ္တိုက္ေသာဘိသိက္ျခင္း- ဧဖက္ ၃း၁၀၊ ၂ေကာ ၁၀း၄။ တမန္ေတာ္မ်ား ျပဳသည့္အမႈေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား ရန္သူကိုေဖၚထုတ္၍ရင္ဆိုင္ႏိုင္လာသည္။
 • စြဲျမဲသည္းခံေစေသာဘိသိက္ျခင္း- ၂ေကာ ၁၂း၁၂၊ ေဟရွာ ၄၂း၄။
 • ျပည့္စံု၊ ျပီးစီးေစေသာဘိသိက္ျခင္း- ေယာ ၄း၃၄။
 • လူတို႔ကို လ်င္ျမန္စြာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေစသည္- တမန္ ၁၉၊ ၆း၇၊
 • ပြင့္ထြက္ေစေသာဘိသိက္ျခင္း- တမန္ ၅း၁၉-၂၀။
 • ေက်းဇူးေတာ္ကို ေျဖလႊတ္ေပးသည္- တမန္ ၄း၃၃။
 • ရဲရင့္ျခင္းကို ေျဖလႊတ္ေပးသည္- တမန္၄း၃၁၊ ၈၊ ၁၃၊ ၂း၁၃။ ရဲရင့္ျခင္းက
  • ဆပြါးပြါးျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္။ တမန္ ၄း၂၃-၃၁။ ေဟျဗဲ ၁၀း၃၅။
 • တန္ခိုးဘိသိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တမန္ ၄း၃၃။ ၁ေကာ ၄း၂၀။
 • ေငြေၾကးကို ေျဖလႊတ္ေပးသည္။ တမန္ ၄း၃၄။
 • တမန္ေတာ္ဆိုင္ရာဘိသိက္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္နာခံျခင္း။ ေရာ၁း၅၊ ၁၅း၁၈။

More Article >>>http://www.fgatulsa.org/tag/pastor-van-te/

 

Add your comment

Your email address will not be published.