ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လက္ခံပါ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို သိမ္းပိုက္ပါ။

ကမၻာဦးက်မ္းရဲ့ အခန္းႀကီး (၁) ကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အစအဦးမွာ ဘုရားသခင္ရွိတယ္။အဲဒီဘုရားသခင္ဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ က လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေျပာလိုတာက အစကတည္းကရွိေနတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွန္တဲ့ ဘုရားသခင္က လူ႔ ဇာတိ ကို ခံယူပါတယ္။ ဒီကေန႔မွန္တဲ့ဘုရားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးသားမွာ မိမိကယ္တင္ရွင္နဲ႔ အရွင္သခင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေနၾကတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ စိတ္ခ်စရာနဲ႔၀မ္းေျမာက္စရာသတင္းေကာင္းျဖစ္ တာကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သက္ေသထူပါတယ္။
ေယာဟန္ (၂) ကို ဖတ္တဲ့အခါမွာ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကာနၿမိဳ႕မွာ ပထမဦးဆံုး နိမိတ္လကၡဏာကို ျပဳပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႔အခ်ိန္ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ နိမိတ္လကၡဏာကို ျပဳပါတယ္။ နိမိတ္လကၡဏာကို အေပါစားျပတဲ့ ဘုရားမဟုတ္ပါဘူး။ လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လိုအပ္သလို စစ္မွန္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ ကိုျပဳတဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူ ရွိၿပီးေတာ့ သူ႔ကို နံ၀ိညာဥ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္ေနတာျဖစ္တယ္။
(ေယာဟန္၊ ၃) ကို ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ေမြးဖြားျခင္းအရာကို သခင္ေယရႈက နိေကာဒင္ကို သြန္သင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အေမကေန ေမြးလာတဲ့ အရာကေတာ့ ဇာတိေမြးခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေမြးတဲ့အရာက ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခရစ္ေတာ္ကို မိမိရဲ့ ကယ္တင္ရွင္နဲ႕ အရွင္ သခင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံတဲ႔ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ျခင္းစီတိုင္းမွာ စစ္မွန္တဲ့ ၀ိညာဥ္ေမြးဖြားျခင္းကို ခံစားရပါတယ္။ မွန္ေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ အသက္ တာတိုင္းမွာ မွန္ေသာဘုရားရဲ့ ေက်းဇူးျပဳျခင္းလကၡဏာကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီယံုၾကည္သူဘုရားသားေတြအားျဖင့္ ဘုရားက နိမိတ္လကၡဏာကို ေဖာ္ျပေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈနဲ႕ ထိေတြ႔တဲ့သူေတြက ခမည္းေတာ္ရဲ့ နိမိလကၡဏာကို ခံစားရပါတယ္ (ဟာေလလုယာ)။ နိမိလကၡဏာဆိုတာက မ်က္လွည္႔ျပတဲ့ အရာမဟုတ္ပါဘူး။ အံ့ၾသဖြယ္ အရာေတြနဲ႕ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ လူေတြရဲ႕ အထဲမွာ လြတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဘုရား၏ သက္ေသထူးျခင္းနဲ႕ ဘုရား၏ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို ခံစားေစတာျဖစ္တယ္။ အခက္အခဲေတြ႔ေနတဲ့ သတို႔သမီး၊ သတို႔သားတို႕ရဲ့ ျပႆနာကို ေျပလည္ေစတာက ေယရႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္တယ္ (အာမင္)။
(ေယာဟန္ ၄) ကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ရွမာရိေရတြင္းမွာ ရႈတ္ေထြးၿပီးေတာ့မွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေပၚေပၚ ထင္ထင္အသက္ရွင္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ရွမာရိအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အရာအားလံုးကိုသိတဲ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္က မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္းကို ဆံုးမသြန္သင္ေပးပါတယ္။ “ ငါေပးတဲ့ေရကို ေသာက္တဲ့သူဟာ ေနာက္တစ္ဖန္ဆာငတ္ျခင္း မရွိေတာ့ဘူး။” ဆိုလိုတာက ခရစ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပးတဲ့ အသက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၀ိညာဥ္အသက္ရွင္ၿပီး ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ကိုးကြယ္လို႔ရဖို႔ျဖစ္တယ္ (ဟာေလလုယာ)။ လွ်ိဳ႕၀ွက္စရာမလိုဘူး။ ဖံုးကြယ္စရာမလိုဘူး။ အရွိအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ႏွလံုးသားကို ဖြင့္ၿပီးေတာ့မွ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ခံယူတဲ့ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါတယ္ (ဟာေလလုယာ)။
(ေယာဟန္ ၅) ရဲ့ သတင္းေကာင္းမွာက်ေတာ့ မွန္ကန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အလင္းျဖစ္တယ္။ အသက္ျဖစ္တယ္။ လြတ္ျခင္းကိုေပးတယ္။ က်မ္းစာကို ဖတ္တဲ့အခါမွာ မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္းဟာ သခင္ေယရႈဆီမွာပဲရွိတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေယရႈကို ထိေတြ႔တဲ့သူတိုင္းက မွန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခံစားရမွာျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ထံမွာ မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္းရွိတဲ့ အတြက္ မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္းကို ေပးပါတယ္။
(ေယာဟန္ ၆) ကိုေရာက္တဲ့ အခါမွာ မွန္ေသာစကားသည္ အသက္ျဖစ္တယ္။ ေယရႈသည္ မွန္ေသာအသက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွန္ေသာအသက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ခံစားရရွိတာျဖစ္တယ္။ ေယရႈကိုရတဲ့သူက မွန္ေသာအသက္ကို ရတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
(ေယာဟန္ ၇) က်ေတာ့ ေနာက္ဆံုးေသာပြဲခံရာယဇ္မွာ သခင္ေယရႈထၿပီးေတာ့ ေၾကြးေၾကာ္ပါတယ္။ ေရငတ္ေသာသူရွိရင္ “ငါ့ထံသို႔ လာေစ”။ ဒီေလာကႀကီးထဲမွာ ခပ္သိမ္းေသာ စိတ္၀ိညာဥ္ေတြကို မယံုၾကည္ဖို႔လည္း သတိေပးပါတယ္။ ႏွစ္သိမ့္ေပးေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ တိုင္ပင္ဘက္ျဖစ္ေစေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ခမည္းေတာ္ရဲ့၀ိညာဥ္၊ အဗၺအဘဟုေခၚတက္ေသာ သားေတာ္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရထားတဲ့အတြက္ အဲဒီ၀ိညာဥ္နဲ႕မွန္ကန္ေသာမိႆဟာရဖြဲ႕ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာ ႀကီးစြာေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးတဲ့ဘုရားျဖစ္တယ္။
(ေယာဟန္ ၈) ကို ဖတ္တဲ့အခါမွာ မနက္ေစာေစာအခ်ိန္ေတာင္ေပၚကေန သခင္ေယရႈဆင္းလာတဲ့အခါမွာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကို ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ မွန္ေသာဘုရားျဖစ္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားက ဗိမာန္ေတာ္ကို လာတဲ့သူေတြကို ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးပါတယ္။ အဲဒီေယရႈခရစ္ေတာ္အေပၚမွာ ဘုရားရဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က အဲဒီအရပ္မွာလည္းလႈပ္ရွားလွ်က္ရွိတဲ့ေနရာလည္းျဖစ္တယ္ (ဟာေလလုယာ)။ အဲဒီအရပ္ကို ေရာက္လာတဲ့ သူေတြဟာလည္း စစ္မွန္တဲ့ဘုရားရဲ့ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္(စကား)ကို ၾကားရပါတယ္။ ဒီကေန႔ယံုၾကည္သူေတြရဲ့ ကိုးကြယ္ ျခင္းဟာလည္း စစ္မွန္တဲ့အရာေတြထဲမွာရွိၿပီးေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ဘုရားနဲ႕ထိေတြ႕ၿပီး ကိုးကြယ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္မတန္မွဘဲ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ခံစားဖို႔ျဖစ္တယ္ (အာမင္)။ အဲလိုလူေတြဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေၾကာင့္ အရသာရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ မွားယြင္းျခင္းအမႈကို ျပဳလွ်က္ရွိေနေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို က်မ္းျပဳဆရာဖာရိရွဲေတြက သခင္ေယရႈရွိတဲ့ေနရာကို ေခၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္မျဖစ္ခင္မွာ လူအုပ္ႀကီးက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေကာင္းေကာင္းၾကားေနခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သူတို႔ႏွလံုးသားထဲမွာမက်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီအျဖစ္အပ်က္မတိုင္ခင္မွာ လူအုပ္ႀကီးက ေက်းဇူးတရားကို နားေထာင္ေနခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ အခုတစ္ကယ္တန္းက်ေတာ့ ေက်းဇူးတရား (လြတ္ျခင္း) နဲ႕ ပညတ္- တရား (စီရင္ျခင္း) ကို မပုိင္းျခားႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီလူအုပ္ဟာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ေက်းဇူးတရားဘက္မွာ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ၿပီး ဖာရိရွဲေတြ ရဲ့ မွားယြင္း တဲ့ စြပ္စြဲျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သေဘာတူၿပီး ဆန္႔က်င္ရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆန္႕က်င္မဲ့သူတစ္ေယာက္မွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ တစ္ ကယ္ ေတာ့နားလည္ထားရမွာက ဘုရားရဲ့ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ အသက္ရွင္တယ္ဆိုတာ “ ေရလိုက္၊ ငါးလိုက္” အသက္ရွင္ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္ တို ႔ယံုၾကည္သူဆိုတာ ဘုရားရဲ့ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွာ ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ႔ ရပ္တည္ၿပီး အသက္ရွင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူအုပ္ႀကီးလို ေယာင္၀ါး၀ါးနဲ႔အသက္ရွင္ေနတဲ့ အသင္းေတာ္မျဖစ္ရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းေတာ္ဟာလည္း ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ေယာင္၀ါး၀ါးနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ အသင္းေတာ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း ဒီက ေန႔ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါတို႔မွာ မွန္ေသာဘုရားရွိတယ္။ ငါတို႔မွာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းရွိတယ္။ ငါတို႔မွာ အလြန္ ေကာင္း တဲ့ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိတယ္ဆိုတဲ့အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်နပ္ေနဖို႔မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီမွန္တဲ့ အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရပ္တည္တက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
(ေယာဟန္ ၁၈) မွာ သခင္ေယရႈက ပိလတ္မင္းကို “ ငါသည္ ရွင္ဘုရင္မွန္၏” လို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ယံုၾကည္သူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေျပာဆိုမႈ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနတဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျခားနားတဲ့ ရပ္တည္ျခင္းရွိဖို႔ရန္ ဘုရားရဲ့ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သတိေပးပါတယ္။ ဒီလူအုပ္ႀကီးကို သခင္ေယရႈက မင္းတို႔ထဲက အျပစ္ကင္းတဲ့သူက ေက်ာက္ခဲနဲ႕ ဦးဆံုးပစ္ပါ။” ဆိုၿပီး လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့ အခါမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က အလုပ္လုပ္တဲ့ အတြက္ ဒီလူအုပ္ႀကီးမွာ “ငါတို႔မွာလည္း အမွားေတြရွိပါလား။ မမွန္တာေတြရွိပါလား” ဆိုၿပီး က်မ္းစာမွာ “တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ထြက္သြားၾက၏” လို႔ ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္ဆံုးက်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာ လြတ္ျခင္းအခြင့္ကိုေပးတဲ့အရွင္ ေက်းဇူးျပဳေနတဲ့ အရွင္သခင္ရွိေနရက္သားနဲ႕ သူတို႔ရဲ့ အျပစ္ကို ျမင္တဲ့အခါမွာ အဲဒီအရွင္သခင္ထံကေန လြတ္ျခင္းကို မခံယူပဲနဲ႔ သူတို႔ႏွလံုးသားထဲမွာရွိတဲ့ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ အျပစ္ေတြကို ျပန္ဖံုးသြားၿပီး ထြက္ခြာ သြား ၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ ကိုးကြယ္ျခင္းက ဒီလိုမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲကို လာတဲ႔အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ႏွလံုးသားထဲမွာ ထုတ္ပိုးသိမ္းဆည္းထားတဲ့ အရာေတြကို ဘုရားမ်က္ေမွာက္ကေန ျပန္ထြက္သြားတဲ့ အခါမွာလည္း ထုတ္ပိုး သိမ္း ဆည္း ၿပီးေတာ့ ျပန္ထြက္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီကိုးကြယ္ျခင္းဟာ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္သြားပါတယ္။ ဘုရားကလည္း “ငါ့မ်က္ေမွာက္ရဲ့ အတြင္းထဲထိ ေရာက္ လာ ၿပီးေတာ့မွ ငါ့ေကာင္းၾကီးကို လက္မခံပဲနဲ႕ ဒီသားသမီးေတြက ဒီအထုတ္အပိုးေတြနဲ႕ ျပန္ထြက္သြားပါလား” ဆိုၿပီးဘုရားအတြက္ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ့ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းကို ဒီလူအုပ္ႀကီးက မခံယူႏိုင္ဘူးဆိုတာေတြ႕ရတယ္။ ဒီလူအုပ္ႀကီးမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့မွားတဲ့ အရာေတြကို ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ လူက အေသြးအသားနဲ႕ အသက္ရွင္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ အထင္မွားတက္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေနရာက ၀င္မၾကည့္ရင္ အဲဒီတစ္ေယာက္ကို အျပစ္ျမင္တက္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့လူ႕ရဲ့ သေဘာသဘာ၀လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူ ဘုရားသားသမီးမွာက်ေတာ့ အျပင္လူနဲ႕ အတြင္းလူဆိုတာရွိပါတယ္။ ဇာတိလူက လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာေသသြားၿပီး ၀ိညာဥ္လူမွာက အျပင္လူနဲ႕ အတြင္း လူဆိုတာရွိပါတယ္။ အျပင္လူကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႕ အျပင္ေလာကကို အာရံု (၅) ပါးနဲ႕ထိေတြ႕ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းလူကေတာ့ အတြင္းထဲမွာ အသစ္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရတဲ့ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ စိတ္ႏွလံုးသားျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္လူရဲ့သေဘာသဘာ၀ကေတာ့ အျမင္မွားတက္တယ္။ အေျပာမွားတက္တယ္။ အေတြးမွားတက္တယ္။ ခံယူမႈမွားတက္ပါတယ္။ အဲဒီအရာေတြကို အထဲမွာရွိေနတဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ပိုင္းျခားေပးပါတယ္ (ဟာေလလုယာ)။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ တည့္မတ္ေပးျခင္းခံရတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြျဖစ္တယ္ (ေရာ ၈း ၁၄) (ဟာေလလုယာ)။ အမွားမရွိတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ တည့္မတ္ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၀န္ခံရတာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ယံုၾကည္သူရဲ့ အသက္တာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းက်န္ခဲ့ေသာ၊ အဖမ္းခံ၊ အစြပ္စြဲခံရ ေသာမိန္းမ၊ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ အမိ်ဳးသမီးကေတာ့ ေယရႈရဲ့ေရွ႕မွာ က်န္ေနတဲ့အတြက္ ေယရႈက “မင္းကို ဘယ္သူကမွ မစီရင္ဘူးလား” ေမးေတာ့ “ မစီရင္ပါဘူး” လို႔ ဒီမိန္းမက ျပန္ေျဖတဲ့ အခါမွာ ေယရႈက “ငါလည္းမစီရင္ဘူး။ေနာက္တစ္ခါ ဒုစရိုက္ကို မလုပ္နဲ႕” ဆိုၿပီးသြားခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ သခင္ေယရႈက ဒီအမ်ိဳးသမီးကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေပးတာျဖစ္တယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံစားရတဲ့သူက လြတ္ေျမာက္ျခင္းကိုခံစားရတာျဖစ္တယ္ (ဟာေလလုယာ) ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လက္ခံပါ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို သိမ္းပိုက္ပါ (ဟာေလလုယာ) ။ ဒါဟာယံုၾကည္သူကို ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လက္မခံ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို မသိမ္းပိုက္ဘူးဆုိရင္ ခြင့္လြတ္ျခင္းထဲမွာပဲ တ၀ဲလည္လည္ျပန္လာေနရဦးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးသမီးက ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုလက္ခံလိုက္တဲ့ အတြက္ ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးေနာက္တစ္ခါ မၾကံဳရေတာ့ပါဘူး (ဟာေလလုယာ)။ ဒီအမ်ိဳးသမီးရဲ့ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ခ်ဴပ္ေႏွာင္ ျခင္းခံစားေနရတဲ့ အေသြးအသားရဲ႕တပ္မက္ျခင္းကေန လြတ္ျခင္းကို ခံစားရတာျဖစ္တယ္ (ဟာေလလုယာ)။ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ဒုစရိုက္ အျပစ္ ေက်းကၽြန္ကေနၿပီးေတာ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္က အေသြးေတာ္နဲ႕ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ပါတယ္။ အျပစ္တန္ခိုးကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ကယ္လြတ္တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အျပစ္ရဲ့လႊမ္းမိုးျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာမရွိေစရဘူး။ ဆိုတာက ဘုရားရဲ့ ကတိေတာ္နဲ႕သစၥာျဖစ္တယ္ (ဟာေလလုယာ)။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အမွားေတြကို ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖာ္ျပပါေစ။ အဲလိုေဖာ္ျပျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မဂၤလာရွိတာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုေဖာ္ျပျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္ခြန္အားနဲ႔ ျပဳျပင္ယူဖို႔မဟုတ္ပဲနဲ႕ ဘုရားရဲ့ ေမတၱာနဲ႔ ဘုရားတန္ခိုးကို ခံစားရဖို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို နားလည္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္းယံုၾကည္သူေတြက ျဖစ္မလာေသးတဲ့အရာကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ ေျမွာ္လင့္ျခင္းၿပီး ကိုးကြယ္လာတာျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကေတာ့ ျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့ အရာ အမႈေတာ္ၿပီးစီးျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ ကိုးကြယ္တာျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္တဲ့သူက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အထဲမွာရွိပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္က ခမည္းေတာ္ရဲ့ေရွ႕ကို အေသြးေတာ္ကိုယူျပီးတိုး၀င္သြားတဲ့ အခါမွာ ဒီေန႔ယံုၾကည္သူတိုင္းဟာ ခမည္းေတာ္ရဲ့ အတြင္းဆံုးထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိေတြ႕ခြင့္ရတဲ႕ ေကာင္းႀကီးကို ဘုရားသခင္ကေပးပါတယ္ (ဟာေလလုယာ)။ ဒီကိုးကြယ္ျခင္းဟာ တစ္ကယ္ဘဲ လြတ္ျခင္းအခြင့္ကို ခံစားရပါတယ္ (အာမင္)။

ဆရာရန္လင္းေဇာ္

Source :Body of Christ Church

Add your comment

Your email address will not be published.