က်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ လူ သားမ်ား ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ပံု နည္းလမ္းေလးမ်ိဳး

က်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ လူ သားမ်ား ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ပံု နည္းလမ္းေလးမ်ိဳး

၁။ ေကာင္းကင္တမန္က လူတို႔ကို အမႈေဆာင္ျခင္း

 •   ကမာၻ ၁၆း၉-၁၁ ဟာဂရအား ေရတြင္း႒္ေတြ႔ သားအမည္ေပး
 •   ကမာၻ ၂၁း၁၄-၂၁ ဟာဂရအား ေရတြင္းကို ျပ
 •   ကမာၻ ၂၄း၇ ေကာင္းကင္တမန္ကို အာျဗဟံ၏ကၽြန္ေရွ႕မွေစ   

   လႊတ္မည္

 • ၃ရာ ၁၉း၅-၈ ဧလိယကို ေကၽြးေမြး

၂။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက သတင္းစကားကို ယူေဆာင္ ေပးျခင္း။

  ကမာၻ ၁၈း၁-၈ (၁) စာရာသည္ သားကိုရလိမ့္မည္။

                     (၂) ျမိဳ႕ႏွစ္ျမိဳ႕ အေပၚတရားစီရင္ျခင္း

၃။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက လူတို႔ကို အႏာၱရာယ္မွ ကယ္လႊတ္ျခင္း

 • ဒံေယလ ၃း၁၉-၃၀ ေဟျဗဲလူငယ္ ၃ ဦး
 • ဒံေယလ ၆း၂၂ ျခေသၤ့တြင္းမွ ဒံေယလ
 • တမန္ ၁၂း၅-၉ ေပတရုကို ေထာင္မွလႊတ္

၄။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက တရားစီရင္ျခင္းကို အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း။

 • အီဂ်စ္ျပည္အေပၚက်ေရာက္ေသာ (၁၀)ခုေျမာက္ ကပ္ေဘး တြင္ ေသျခင္းေကာင္းကင္တမန္ကို ေစလႊတ္၊ ဆာ ၇၈း၄၃-၅၁
 • ဒါဝိဒ္လူေရတြက္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္တမန္တပါးက လူ ၇၀၀၀၀ ကို သတ္၍တရားစီရင္သည္။
 • အာရႈရိဘုရင္ ေသနာခရိပ္၏စစ္တပ္ကို ေကာင္းကင္တမန္ တရားစီရင္၊ ၂ရာခ်ဳပ္ ၃၂း၂၁
 • ေဟရုပ္မင္းၾကီးကို ေကာင္းကင္တမန္ဒဏ္ခတ္၍ ေသဆံုး။  တမန္ ၁၂း၂၀-၂၃

ေယရႈႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား

 • ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ေယရႈေမြးဖြြါးျခင္းသတင္းကို ယူ ေဆာင္လာၾကသည္။ မႆဲ ၁း၂၀၊ လုကာ ၁း၂၆-၃၃။
 • ေယရႈ ရက္ေပါင္း (၄၀) အစာေရွာင္ျပီးေသာအခါ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားက လုပ္ေကၽြးၾကသည္။

မႆဲ ၄း၁၁။

 • ေဂသေရွမန္ဥယ်ာဥ္႒္ ဆုေတာင္းစဥ္တြင္ အမႈေဆာင္ၾကသည္ လုကာ ၂၂း၄၂-၄၂
 • ေယရႈရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာအခါ သခၤ်ဳိင္းမွေက်ာက္တံုးကို ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက ေရႊ႕ၾကသည္။ မႆဲ ၂၈း၂-၄၊ လုကာ ၂၄း၂-၄။
 • ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ေယရႈ၏ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ တက္ ၾကြျခင္းကို ေၾကညာၾကသည္။

မႆဲ ၂၈း၅-၈၊ ေယာဟန္ ၂၀း ၁၂-၁၃၊

လုကာ ၂၄း ၅-၉၊ တမန္ ၁း၁၀-၁၁။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ တန္ခိုးႏွင့္အခြင့္အာဏာ

 • ၂တန္ခန္႔ေလးေသာ ေက်ာက္တံုးကို ေရႊ႕ျခင္း၊ လုကာ၂၄း၂-၄
 • ျခေသၤ့ႏႈတ္ကို ပိတ္ျခင္း၊ ဒံေယလ ၆း၂၂
 • ေထာင္တံခါးမ်ားကို ဖြင့္၍သံၾကိဳးကို ေျဖလႊတ္ျခင္း၊

တမန္ ၁၂း ၇-၁၀

March 20,2016

Bibile Study

Rev.Van Hnuai Kim

Add your comment

Your email address will not be published.